Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 10 uur verwerkt kunnen worden. Waar dit door de afdeeling Dordrecht beaamd wordt, meent deze echter dat met een twee- of drie-ploegenstelsel elk soortgelijk bezwaar te ondervangen is.

Meel- en Aardappelmeelindustrie. Olieslagerij en Rijstpellerij.

MEELFABRICAGE.

De afdeeling Zaanstreek der Vereeniging van fabrieksarbeiders zond ons bericht aangaande den toestand op de meel-

abriek „De Vlijt' van de firma Wessanen en Laan, waar 80 mannen boven 16 jaar werken.

Werk- en schafttijden. Naar den aard van het werk is er onderscheid te maken tusschen het fabrieks- en pakhuisperson ' De arbeiders in de fabriek, ongeveer 15 in getal, hebben week om week dag- en nachtdienst, en wel van 6-6 Zij hebben in naam 2 uren schafttijd, in drieën, doch blijven gedurende dien tijd in de fabriek. Het pakhuispersoneel, dat ongeveer een jaar geleden nog uitsluitend bij dag werkte heeft nu ook om de drie weken nachtarbeid. Hun dagarbeid loopt van 6-6, waarvan 1 uur, midden op den dag, allen naar huis gaan schaften. De morgen- en middagschaft worden op het werk genoten In de nachtweek wordt de geheele schafttijd op net werk doorgebracht.

Overwerk. De nachtarbeid voor het pakhuispersoneel werd voorafgegaan door een periode, waarin de dagarbeid vergezeld ging van veel overwerk, ofschoon toenmaals de arbeidsdag reeds een uur langer was dan bij de huidige regeling.

Ofschoon dit thans niet meer mogelijk is, doemt een nieuwe

vorm van overwerk op. Bij ziekte van een der arbeiders, wordt

n.1. geen hulpkracht aangesteld, doch moeten de anderen maar

wat harder werken, zonder dat daarvoor extra vergoeding wordt

gegeven De zieke krijgt echter slechts half loon, zoodat de

patroons bij de ziekte van een arbeider financieel voordeel nebben.

Loonen. Het gehuwde pakhuispersoneel ontvangt een vast

weekloon van f8.50 plus het zoogenaamde lastengeld, hetwelk

2 cent per last bedraagt. Gemiddeld wordt ongeveer 200 last

verwerkt. Bij dahng van dit aantal, daalt evenredig het loon

Meerdere „lasten worden niet uitbetaald, doch genoteerd en

jf ' bij wijze van gratificatie, toegewezen. Voor de ongehuwden

bestaat geen vaste regeling. Zij, die tusschen 20 en 25 jaar zijn,

hebben f6.— a f7.— vast weekloon benevens 1 h 2 cent per last.

De gehuwde fabrieksarbeiders hebben een vast weekloon van

Sluiten