Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de arbeidsdag nooit vóór 6 uur des morgens aan en eindigt nooit later dan des avonds om 7 uur. Toch is er verschil in den werktijd, omdat niet overal de schafttijd uniform is. In den regel wordt des middags om 12 uur gedurende 1 l/t a i1/2 uur geschaft. Te Hengelo wordt bovendien des morgens om 8 uur en des middags om 4 uur een kwartier gelegenheid tot ontspanning gegeven. Te Enschedé en Hen gelo is de arbeidsdag voor jeugdige personen korter dan voor de volwassenen, tengevolge van het feit dat zij des daags de fabrieksscholen bezoeken. Dit schoolbezoek heeft nog nooit eenige stoornis in het bedrijf veroorzaakt.

Overwerk wordt in de textiel-industrie zeer zelden verricht. Alleen bij defect aan machines gebeurt het wel eens, dat het tweeploegenstelsel wordt ingevoerd. Nadere bijzonderheden daaromtrent konden niet worden verstrekt.

Nacht- en Zondagsarbeid. Zondagsarbeid komt in de textiel-industrie niet voor. Nachtarbeid worclt slechts gevorderd bij defect aan machines of als een gedeelte van een fabriek door brand buiten werking is gesteld. Ofschoon in het laatste geval leveringscontracten niet behoeven te worden uitgevoerd en daarin dus geen aanleiding tot nachtarbeid kan gezocht worden, bevordert het stukloon-stelsel soortgelijk overwerk en maakt het de arbeiders willig tot het inhalen der verloren inkomsten.

Bezwarei tegen de invoering van den 10-urigen arbeidsdag. Het Hoofdbestuur van ,,De Eendracht" wijdt aan dit vraagstuk voor de textiel-industrie de volgende beschouwing:

Gegronde bezwaren zijn ons inziens moeilijk in te brengen tegen de invoering van den 10-urigen werkdag in de textiel-industrie. Integendeel, meer en meer wint de overtuiging veld, dat het beperken van den te langen werkdag zoowel ten goede komt aan de industrie als aan de arbeiders.

Alleen de Enschedesche fabrikanten, in het bijzonder de Van Heeks en de Blijdensteins, houden het verkorten van den werkdag met al hun macht t egen. Ons inziens niet omdat zij vreezen de konkurrentie met buitenlandsche konkurrenten niet vol te kunnen houden, maar omdat zij de ontwikkeling der arbeidende klasse, die het gevolg is van het verkorten van den werkdag, tegen willen houden.

De cijfers bewijzen onweersprekelijk: dat vooruitgang in de industrie samengaat met het verkorten van den werkdag.

De cijfers van den inspecteur van den arbeid in de zevende) arbeidsinspectie wijzen aan, dat, trots dat er sedert 1904 groote drukte in de textiel-industrie heerschte, er verkorting van den arbeidstijd valt op te merken.

Ter illustreering geven wij hier de cijfers weer:

Arbeidsduur 9.5 uur. 10 uur. 10.5 uur. 11 uur.

] 904 17 344 8807 10684 pers.

1906 559 2033 7901 11837 .

Sluiten