Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bezwaren van dezen inspekteur èn der Enschedesche fabrikanten zijn dus niet steekhoudend en de invoering van den „wettelijken io-urigen werkdag" zou ons inziens èn voor de arbeiders èn voor de industrie van zeer groot belang zijn.

Het woord van den Engelschen groot-industriëel Mundella moest toch eindelijk voor onze textielbaronnen waarde verkrijgen, waar deze verklaart: ,,De lange arbeidsduur op het vasteland beschermt ons het best voor zijne konkurrentie."

Verbod van kinderarbeid beneden de 14 jaar is in de textiel-industrie best mogelijk; bovengenoemde Bond zou het zelfs nuttig achten voor de industrie zelf, als dit verbod bestond. Het werken in de textiel-industrie op zich zelf is zeer geestdoodend. Wat moet er dan terecht komen van kinderen, die, op 12-jarigen leeftijd, de fabriekspoorten binnengaan? Een beperking van den arbeidstijd voor jeugdige personen van 14—18 jaar is daarom ook zeer aan te bevelen; deze beperking zou voor de textiel-industrie wel mogelijk zijn. Thans gaan de jeugdige arbeiders(sters) te Enschedé dagelijks eenige uren naar de fabrieksschool, en daar dit geen stagnatie in de industrie verwekt, is ook beperking van den arbeidsduur voor jeugdige personen mogelijk.

Ook voor de Tilburgsche wol-industrie wordt invoering van den wettelijken 1 o-urendag mogelijk geacht. Waarom zou de Tilburgsche wol-industrie niet evengoed als de wol-industrie in Yorkshire, Noord-Frankrijk en Aken met een korteren werktijd kunnen bestaan? Het vasthouden aan den te langen werkdag is ook daar, naar het inzicht van onzen berichtgever, te danken aan het vasthouden aan verouderde, konservatieve begrippen.

Touwslagerij.

Een der twee te Rotterdam bestaande touwslagers-vereenigingen beantwoordde onze vragenlijst. Uit de antwoorden blijkt dat daar ter stede het bedrijf wordt uitgeoefend door 135 mannen, 104 vrouwen en 40 kinderen onder 14 jaar.

\\ erk- en schafttijd. Bij de beide te Rotterdam gevestigde patroons wordt door mannen, vrouwen en kinderen 1 [ uur per dag gewerkt, en wel van 6 tot 6Vj a 7 uur. De schafttijd is bij den een 2 uur en bij den ander 11/2 uur per dag, in drieën.

Overwerk komt zelden voor en wordt extra betaald. Het gewone uurloon is gemiddeld 18 cent voor mannen, 7 cent voor vrouwen en 3 cent voor kinderen.

Gevolgen van den langen arbeidsduur. Bekend zijn de gevolgen van het „hennep hekelen". Op zichzelf een ongezonde arbeid tengevolge van het stuiven der fijne vezeltjes, wordt hij eerst recht nadeelig door den langen arbeidsduur. Vandaar de veelvuldig voorkomende ziekten der ademhalingsorganen bij de touwslagers.

Sluiten