Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overwerk. De ongeregelde arbeidsduur is dan ook dermate ingeworteld, dat het verschil tusschen een normaal aantal arbeidsuren en overwerken, een aantal afdeelingen blijkbaar ontgaat. Zoo berichtte de afdeeling O 1 d e b o o r n, waar 's zomers 12 a 13 uur wordt gewerkt: „er bestaat geen overwerk". Grouw meldde: ,,alle dagen werken zoolang 't noodig is." Oosterzee antwoordde: „Wij hebben geen wettelijk vastgestelden atbeidstijd. en dus geen overuren." En H i 1 a a r d merkt op : „er is eigenlijk geen geregelde werktijd." Een groot aantal afdeelingen deelde mee dat de werktijd „onbepaald" is of overwerk „niet in aanmerking" komt. Een aantal andere afdeelingen verschaften echter minder berustende antwoorden, die blijk geven, dat zij zelfs in een staat van uitputting, het besef van hunnen toestand niet kwijt werden. Zoo becijfert Bertlehiem het aantal overuren per week en per persoon op 1 5 ; berekent Dokkum dat gedurende 220 dagen per jaar 3 uur per daig en per persoon wordt overgewerkt; Wartena becijfert de overuren des zomers op 200; G i e k e r k vermeldt van April tot October 1 a 3 uren overwerk per persoon en per dag; te Hilaard wordt overwerk verricht gedurende 325 dagen per jaar; en te G rijps kerk 90—100 dagen per jaar, gedurende 1, 2 of 3 uren daags door de „vak"-lieden. Slechts bij hooge uitzondering wordt voor dit overwerk eenig gewoon loon of extra loon gegeven. Waar in weekloon gewerkt wordt, is er nergens sprake van, en waar het uurloon geldt, wordt in het gunstigste geval voor elk uur hetzelfde loon betaald, ongeacht in welk deel van het etmaal het werk heeft plaats gehad. Uitzonderingen op den regel vormen H a r i c h, waar apart uurloon wordt berekend voor meer dan 12 uren des zomers en meer dan 10 uren des winters; Roordahuizum, waar 50% boven het gewone loon er voor wordt betaald; dito in G r ij p skerk; en daarmede basta.

Zondagsarbeid en nachtarbeid. In onze enquête stelden wij voor den nachtarbeid de grens van 9 uur des avonds tot 6 uur des morgens. Uit ons overzicht van den arbeidsduur bleek reeds dat binnen de door ons gestelde grens, in alle genoemde plaatsen nachtarbeid regel is, en wel in dier voege, dat deze gedeeltelijk vóór zessen des morgens en voor een ander deel na negenen des avonds wordt verricht. Van den nacht moet dus tweemaal een deel worden prijsgegeven ten behoeve van het werk. Rekent men dat de werklieden gemiddeld een half uur noodig hebben om zich van hun werk ter ruste te begeven en tevens een half uur behoeven om in de vroege ochtenduren zich op te maken voor het werk, dan rest er het grootste gedeelte des jaars niet veel tijd voor nachtrust. Om slechts een aantal voorbeelden te noemen, zou volgens dezen maatstaf de nachtrust bedragen te Dokkum, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Grijpskerk, Wieuwerd en Wolvega 6V2 uur>

Sluiten