Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen als gevolgen: tuberculose, aschtma, bleekzucht, misvormde ledematen, het veel voorkomen van breuken, veelvuldige ziekten, vroegen ouderdom.

Afschaffing van nachtarbeid, Zondagsarbeid en overwerk als regel achten allen zeer goed mogelijk. Groningen meent dat voor extra-gelegenheden in het brood-, koek- en banketbakkersbedrijf de mogelijkheid om over uren te maken misschien moet blijven bestaan. Het eenigste bezwaar tegen afschaffing is de onderlinge concurrentie.

Bezwaren tegen invoering van den 10-nrigen arbeidsdag. De meeste afdeelingen meenen, dat tegen invoering geen enkel bezwaar bestaat, behalve de gewone bezwaren van den werkgever, zooals Amsterdam stekelig opmerkt; Den Haag meent, dat bezwaar bestaat wat betreft den Zaterdag. L e i de n noemt als bezwaren, dat sommige fabrieken tot uitbreiding der gebouwen zullen moeten overgaan en tot een kleine uitbreiding van het personeel, burgerpatroons alleen tot eenige uitbreiding van het personeel. Daartegenover staat, volgens deze afdeeling, dat overdag meer gepresteerd zal worden en vuur en licht worden gespaard. K r o m m e n i e-W ormerveer zegt dat als bezwaar geopperd wordt de concurrentie met de kleine patroons. Leeuwarden meent dat overgegaan zal moeten worden tot het aanschaffen van machines of tot uitbreiding van personeel.

Verbod van arbeid van kinderen beneden de 14 jaar wordt door allen noodzakelijk geacht.

Beperking van den arbeidstijd van personen van 14—18 jaar wordt zeer gewenscht geacht. Groningen meent, dat in het bakkersbedrijf voor deze personen extra-bescherming noodig is. Slechts Schiedam acht sterke beperking van arbeidstijd van personen van 14—18 jaar niet mogelijk ; dit zou wel het geval zijn, volgens deze afdeeling, indien in het bedrijf een vakschool bestond. Het nauwe verband tusschen een en ander zal waarschijnlijk velen met ons niet recht duidelijk zijn.

Behangerij en Stoffeerderij.

Van 7 afdeelingen van den Ned. Behangers-, Stoffeerders- en Beddenmakers-Bond ontvingen wij inlichtingen, n.1. van die te Amsterdam, Arnhem, Haarlem, Hilversum, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht. Zij betreffen ongeveer 1415 volwassen mannen, 340 mannelijke arbeiders tusschen 14 en 20 jaar, 360 vrouwen en 40 kinderen.

Werk- en schafttijden. De arbeidsduur varieert sterk in verschillende tijden van het jaar. Terwijl in den winter, bij veel werkeloosheid, gewoonlijk korter dan 10 uren per dag gewerkt wordt, is in het drukke seizoen (schoonmaak- en verhuis-tijd)

Sluiten