Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„om op het „werkbriefje" (waarop het aantal gezette regels „staat vermeld) elkanders zetsel over te nemen." Op die vermindering van het productievermogen bij langen arbeidsduur vestigen ook andere afdeelingen de aandacht en vermelden tevens dat men lichamelijk en geestelijk wordt gesloopt. Oogkwalen, aderspatten of dikke voeten tengevolge van het lange staan, nervositeit, tuberculose en drankmisbruik worden veelvuldiger waargenomen naarmate de arbeidsduur langer en ongeregelder is.

Bezwaren tegen den 10-urigen arbeidsdag worden niet aangevoerd. Wel wordt er op gewezen dat in verschillend^ drukkerijen de 8-urige arbeidsdag doorvoerbaar en houdbaar is gebleken; dat in verschillende plaatsen van ons land de io-urige arbeidsdag door de patroons is toegestaan (Arnhem, sedert 1897) en in andere zelfs de 9V2-urige (Rotterdam); dat de praktijk heeft geleerd dat door het aanzetten van meer personeel of het verdeelen van het werk over meer drukkerijen aan de grootste drukte het hoofd kan worden geboden; en dat aan de onderlinge concurrentie, door een wettelijke bepaling, zonder moeilijkheden, een einde zal worden gemaakt. De financieels bezwaren, door een aantal gezellen gekoesterd, achten vele gering en zijn, volgens anderer oordeel, best te ondervangen.

Hoepelmakerij.

Van de Hoepelmakers-vereeniging „Plicht en Recht" te Giessendam en Nederhardingsveld ontvingen wij de volgende gegevens:

In deze beide plaatsen zijn gevestigd ongeveer 70 patroons, in wier dienst ongeveer 600 hoepelmakers zijn, en wel 500 boven 16 jaar en 100 tusschen 12 en 16 jaar.

Werk- en schafttijd. Gedurende 5 dagen per week wordt 14 uur per dag gewerkt en op Zaterdag 10 uur. De jongeren werken 11 uur per dag. Des morgens om 5 uur vangt het werk aan en het eindigt des avonds om 8 uur. Daar stukloon in dit bedrijf regel is en het werk meestal thuis wordt verricht, bestaat er geen controle op den schafttijd. Gewoonlijk echter wordt schafttijd gehouden des morgens van 8 uur tot 874 uur, des middags van 12 tot 12V2 uur en des namiddags van 4 uur tot 4V4 uur. Gelet op den aanvangstijd van het werk is nachtwerk dus aian de orde van den dag. Des Zondags wordt echter nooit gewerkt. Ofschoon, zooals dit bijna overal met stukloonen het geval is, de verdiensten van verschillende hoepelmakers varieeren, kan het gemiddelde uurloon op 11 cent berekend worden, een loon dat onder alle omstandigheden gelijk blijft.

Tegen afschaffing van nachtarbeid en over-

Sluiten