Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de patroons rekening gehouden met den jongensarbeid en oefenen zij, door schandelijke exploitatie, invloed op de stuk loonen, maar de financieele schade die de werklieden aanvankelijk van zulk een beperking zullen hebben, is eerder te boven te komen dan de gevolgen die jongens en meisjes van het huidige zweetstelsel zullen ondervinden.

Bezwaren tegen den wettelijke» 10-urigen arbeidsdag. Het eenige geopperde bezwaar tegen, of liever het verwachte aanvankelijke gevolg van een wettelijken 10-urigen arbeidsdag, is financieele schade. Doch de oplossing wordt er onmiddellijk bijgevoegd: afschaffing van het stukwerk. De patroonsbezwaren worden zeer gering geacht. Waar generzijds beweerd is dat concurrentie en handelsbelangen den ongestadigen arbeidsduur veroorzaken, zou de invoering van een wettelijken i o-urendag slechts wijziging in den handelsvorm brengen en een nieuwere werkregeling inburgeren, waardoor menig leeg uur in den dag zou worden aangevuld en het werk gelijkmatiger worden verdeeld. In de droge kuiperijen is een directe invoering van den 1 o-urendag mogelijk, terwijl in het haringbedrijf, zonder schade, de invoering geleidelijk zou kunnen plaats hebben. Uit moreel en hygiënisch oogpunt achten de arbeiders in dit vak den wettelijken io-urigen arbeidsdag een gebiedenden eisch.

Lito-Fotografisch bedrijf.

Van den Lito-Fotografischen Bond gewerden ons antwoorden der afdeelingen Amsterdam. Arnhem en Den Haag, benevens een particuliere informatie uit Weert.

De afdeeling Amsterdam meldt dat aldaar 27 patroons het bedrijf uitoefenen, die ruim 250 volwassen mannen in dienst hebben, zeer enkele vrouwen en vele kinderen jonger dan 14 jaar. De arbeidsduur is in den regel 9 a 10 uren daags, n.1. van 7 uur v.m. tot 6l/2 uur n.m., met iV4 uur schafttijd. In drukke tijden wordt wel eens 2 uur per dag overgewerkt, tegen het gewone loon. Nacht en Zondagsarbeid komen nooit voor. Bezwaren tegen den 10-urigen arbeidsdag bestaan niet, evenmin als tegen verbod van kinderarbeid. Het loon voor steendrukkers bedraagt f15.—, en voor litografen f 20.— per week.

Te Arnhem oefenen, blijkens onze opgaven, 6 patroons het bedrijf uit, die 35 arbeiders in dienst hebben. De arbeidsduur is daar 10 uur per dag. Omtrent overwerk werden ons geen inlichtingen verstrekt. Nacht- en Zondagsarbeid komen hoogst zelden voor, en worden dan met 50 a 100% extra loon betaald. Het gewone loon is voor mannen 20 cent per uur, en voor kinderen naar bekwaamheid.

Sluiten