Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgen de kinderen een weekloon, wisselend tusschen en f2.50, en soms een uurloon van 5 ^ 8 cent. vlaste bepalingen daaromtrent bestaan niet, waardoor mede de vrijwillige toekenning van een korteren arbeidsdag niet bevorderd wordt.

De gevolgen van den langen arbeidsdag worden door de schildersgezellen niet te licht geschat. De handhaving van een normalen arbeidsdag wordt door hen hoogelijk op prijs gesteld. Hun werk, dat grootendeels staande wordt verricht, is afmattend, blijkens de van verschillende zijden geuitte klachten van vermoeidheid in de beenen reeds na het achtste of negende werkuur. Lange werktijden, meermalen in slecht geventileerde werkplaatsen, in een periode waarin bovendien met spoed moet worden gearbeid, bevorderen het drankmisbruik. Bovendien zijn de voortdurende omgang met loodwithoudende verven, de inademing van loodhoudend stof bij het afpuimen en van de verflucht, waarmede de geheele omgeving bezwangerd is, benevens de overmatige zenuwinspanning bij gevaarlijk werk, niet bevorderlijk aan de werklust en zijn long-, maag-, spier- en zenuwlijden daarvan veelvuldig het gevolg.

Bezwaren tegen den 10-urigen arbeidsdag worden dan ook evenmin geopperd, als tegen de afschaffing van nachten Zondagsarbeid. Het patroonsbezwaar bij uitnemendheid was vroeger: in drukke tijden moet het werk af en moet iedereen geholpen worden. Dit bezwaar is thans door de Inspecteurs van den Arbeid weer op den voorgrond geschoven. Immers, in het „Beknopt systematisch uittreksel" staat: ,,In het huisschildersbedrijf, het behangersbedrijf en dergelijke, waarin gedurende enkele maanden van het jaar buitensporig lange werktijden plegen voor te komen, doordien de werkzaamheden tusschen aangewezen tijdstippen moeten zijn geschied, zou invoering van den 10-urendag groote bezwaren meebrengen."

Deze „groote bezwaren" komen echter niet uit het bedrijf voort, zooals de heeren inspecteurs abusievelijk meenen; ze zijn zuiver van socialen aard. Verkorting van arbeidsduur werkt een alleszins gezonde verdeeling van de werkzaamheden over een grooter deel van het jaar in de hand. Trouwens, de praktijk heeft reeds overduidelijk aangetoond, dat de 1 o-urendag zeer goed mogelijk is. In Duitschland is door kracht van organisatie verkregen dat in alle groote steden, behoudens weinige uitzonderingen, in den zomer 10 uren of minder per dag wordt gewerkt. In ons land is bij collectieve overeenkomst de arbeidsdag voor Groningen op 10 uren gesteld.

Steenhouwers.

De afdeeling Dordrecht van den Nederl. Bond van Steenhouwers verschafte inlichtingen betreffende 7° steenhouwers, 14 sjouwers, 4 steenzagers, 12 polijsters, 3 machinisten en 2 smeden, in dienst bij 6 patroons.

Sluiten