Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Transportbedrijf.

Havenbedrijf.

Acht vereenigingen vulden onze vragenlijst in, namelijk de afdeelingen Zaandam en Dordrecht van den Scheepsen Bootwerkersbond, de Algemeene Havenarbeidersvereeniging te Rotterdam, aangesloten bij genoemden bond, de Be eedigde Meters- en Wegersvereeniging, de Vrijliedenvereeniging, de Vereeniging van Expeditie- en Veemarbeiders (vast personeel) en de Vereeniging van Expeditie- en Veemarbeiders (los personeel), allen te Rotterdam, en de vereeniging „Handel en Nijverheid" te Amsterdam.

Arbeidsduur. Volgens de opgaven der arbeiders is de arbeidsduur voor de verschillende categorieën havenarbeiders zeer uiteenloopend; de meer gequalificeerde arbeiders werken aanmerkelijk korter dan de groote massa havenarbeiders. Te Zaandam wordt 11V2 uur P^r dag gewerkt, behoudens den wintertijd, gedurende welken gewerkt wordt van licht tot donker. Te Dordrecht bedraagt de arbeidstijd 13 a 14 uur. ,,Handel en Nijverheid" te Amsterdam, de organisatie van meer gequalificeerde arbeiders, zegt dat de arbeidstijd van deze categorie duurt van 1 April tot 30 September 12 uren en van 1 October tot 31 Maart 10 uren per dag. De Rotterdamsche beëedigde meters en wegers werken van 6 uur 's morgens tot 4 uur 'smiddags of van 6 tot 7 uur; in het laatste geval schaften zij 1V2 uur langer dan in het eerste. De Vrijheden van deze haven werken van 15 Maart tot 15 October van 6 tot 4 en van 15 October tot 15 Maart van 7 tot 4 uur. De arbeidsdag van de expeditie- en veemarbeiders van deze haven varieert voor het vaste personeel van 12 tot 14 uur en bedraagt voor het losse personeel 12 k 13 uur.

Bovenstaande cijfers geven echter geen denkbeeld van den arbeidsduur der groote massa bootwerkers in de groote havens. De Algemeene Havenarbeidersvereeniging te Rotterdam zegt dat de werktijd bedraagt 10 tot 36 uur en in enkele gevallen langer. Deze opgave is allerminst overdreven. Sedert eenige maanden geven de havencontroleurs te Rotterdam in hun maandrapport een staatje van langdurige werktijden, welke bij het lossen van schepen voorkomen. Met inbegrip van de rustpoozen worden regelmatig werktijden vermeld van 24 tot 30 uur. Vooral bij de stuwadoors Swarttouw schijnt veelvuldig af-

Sluiten