Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den omvang van den nachtarbeid: overwerk en nachtarbeid vloeien hier ineen met den gewonen arbeidstijd.

„Handel en Nijverheid" te Amsterdam meldt, dat voor nachtarbeid in doorsnede 400 0 boven het gewone uurloon wordt betaald; Blauwhoedenveem stoort zich daar evenwel niet aan en betaalt ook voor nachtarbeid het gewone uurloon.

Zondagsarbeid. Zaandam meldt dat voor den Zondag f5.- extra wordt betaald; Dordrecht dat enkele Zondagen van het jaar de volle arbeidsdag van 13 a 14 uur wordt gemaakt, echter door hoogstens 40 van het totaal aantal van 250 mannen; voor dezen Zondagsarbeid wordt 5°°/o extra betaald. Over den omvang van den Zondagsarbeid in de Rotterdamsche haven worden geen gegevens verstrekt; slechts melden de Vrijheden, dat nu voor dezen arbeid extra moet worden betaald, hij tot een minimum is beperkt.

Voor werken gedurende een halven Zondag staat namelijk in de Rotterdamsche haven f 6.—, voor den geheelen Zondag f 12.— extra. De Alg. Havenarbeidersvereeniging meldt echter, dat deze vergoeding niet in alle onderdeelen van het bedrijf wordt gegeven. De expeditie- en veemarbeiders (vast personeel) berichten dat Zondagsarbeid niet extra wordt betaald.

„Handel en Nijverheid" deelt mede, dat de categorie arbeiders, welke zij omvat, voor Zondagsarbeid gemiddeld 75% boven het gewone loon ontvangen; Blauwhoedenveem alweer houdt zich daar niet aan en betaalt gewoon loon. Omtrent den Zondagsarbeid in de Amsterdamsche haven hebben de controleurs van deze haven een onderzoek ingesteld. We zullen enkele van hunne bevindingen mededeelen.

Zondag 17 Maart 1907:

Zaterdagnacht 12 uur waren in de Amsterdamsche haven aanwezig 34 stoom- en zeilschepen.

Dien nacht werd op 6 stoomschepen gewerkt, op 1 om te bunkeren, op 1 voor het schoonmaken van de tanks en op 4 om stukgoed te laden. De laatstbedoelden waren alle zoogenaamde weekbooten en werkten den geheelen nacht door. Op de beide anderen werd respectievelijk tot 5.30 en 1.30 in den morgen gewerkt. Het aantal werklieden bij het lossen of laden betrokken, bedroeg 210. Na 6 uur waren nog aanwezig 27 stoom- en zeilschepen. Gelost of geladen werd aan een drietal week- of beurtbooten, waarvan op één, met een totaal van 26 werklieden (24 bootwerkers en 2 schippers) tot des morgens 9 uur; op de beide andere werd den geheelen Zondag doorgewerkt. Het aantal bootwerkers, schippers, schuitenvoerders en kraanlieden, die den geheelen Zondag aan het werk waren, bedroeg 99.

Zondag 21 April:

Zaterdagnacht 12 uur, aanwezig 31 stoom- en zeilschepen.

Op één stoomschip werd door 15 werklieden tot 1.30 in den

Sluiten