Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk. De Alg. Havenarbeidersvereeniging te Rotterdam noemt ze beslist noodzakelijk. De Meters en Wegers te dier plaatse achten de mogelijkheid tot afschaffing niet uitgesloten. De Vrij lieden meenen, dat Zondagsarbeid en nachtarbeid in het graanbedrijf niet geheel kunnen worden afgeschaft; extra-betaling voor dezen arbeid doet hem tot een minimum dalen! Het vast personeel van de expeditie- en veemarbeiders weet de vraag, of afschaffing mogelijk is, niet te beantwoorden; het los personeel antwoordt bevestigend.

„Handel en Nijverheid" acht totale afschaffing niet mogelijk; doch zooveel doenlijk beperking gewenscht.

Als gevolgen van den hingen arbeidstijd en den nachtarbeid worden genoemd: loomheid, waaruit meerder gevaar voor ongelukken ontstaat, en zucht naar alcohol om de loomheid te doen verdwijnen. „Dit is algemeen bekend", voegt de Havenarbeidersvereeniging er teekenend bij.

Bezwaren tegen invoering van den 10-urigen arbeidsdag worden niet genoemd, behoudens dit bezwaar der patroons, dat de loonen dan verhoogd moeten worden, omdat thans de arbeiders door den langen arbeidsduur aan een bestaan komen. Zoo melden de expeditie- en veemarbeiders, vast personeel, dat het gemiddeld loon 20 cent per uur bedraagt, los personeel, dat het loon voor een dag van 12 uren f2.25 is> dus ongeveer; 19 cent per uur.

Dordrecht merkt op dat in hun bedrijf seizoenwerk voorkomt.

Verbod van arbeid voor kinderen beneden de 14 jarea en sterke beperking van arbeidstijd van personen va* 14—18 jaar stuit voor het havenbedrijf op geen enkel bezwaar; kinderarbeid is er trouwens vrijwel onbekend.

Loopknechten in de Diamantindustrie.

De vereeniging van loopknechten in de diamantindustrie deelde mede dat de arbeidsduur en de schafttijd der 325 loopers, die bijna allen in dienst zijn van diamantslijpers, samenvalt met die hunner lastgevers. Kinderarbeid komt niet voor, doordat de diamantbewerkers van kinderhulp niet gediend zijn.

Machinisten en Stokers.

De afdeeling Rotterdam van den Bond van Machinisten en Stokers en de vereeniging „De Maas" te Rotterdam verstrekten inlichtingen over deze categorie arbeiders.

De arbeidsduur loopt zeer uiteen. Hij bedraagt, volgens de bondsafdeeling, voor stokers 9 h 10 uren, voor eenige machinisten eveneens 9 a 10 uren, voor andere 18 uren per dag;

Sluiten