Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze werken van 3 uur 's voormiddags tot 9 uur 's namiddags, zonder schafttijd. „De Maas" stelt den arbeidsduur op 17 a 18 uur; begin en einde van den werkdag is niet op te geven.

's Nachts wordt gewerkt, waarvoor geen extra betaling wordt verstrekt. Vanaf 8 Juli 1907 bestaat Zondagsrust te Rotterdam, Dordrecht en de Ruhr, gedeeltelijk te Vreeswijk en Den Bosch. De Bondsafdeeling acht afschaffing van Zondagsarbeid, nachtarbeid en overwerk als regel mogelijk, „De Maas" algeheele afschaffing niet, maar wel beperking.

Tegen de invoering van den 10-urigen arbeidsdag bestaan, volgens eerstgenoemde vereeniging, geen steekhoudende be zwaren, de laatste wenscht de radicale oplossing van den wettelijk vastgestelden achturendag met doorvoering van het drieploegenstelsel.

Als gevolgen van den langen arbeidsduur noemt de eerste vereeniging het drankmisbruik, dat nog tamelijk groot is; de tweede de slechte ontwikkeling dezer arbeiders. Vanaf 8 Juli 1907 is het minimum-loon op de groote vaart voor stokers f 15.—, voor machinisten f 19.— per week. De vereeniging „De Maas" geeft aan dat het uurloon li1/» cent bedraagt.

Spoorwegbedrijf.

De Ned. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel en de Ned. Bond van Electrisch Spoor- en Tramweg-personeel zonden ons bericht aangaande de arbeidsverhoudingen van het spoor- en tramwegpersoneel te Amsterdam, Arnhem, Ede en Omstreken, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. De ontvangen inlichtingen betreffen ongeveer 4200 personen.

Werk- en schafttijden, enz. De gegevens uit Amsterdam strekken zich alleen uit over het personeel-S. S. Een deel daarvan is gestationeerd in het Centraal-Station. Hiervan hebben de Hoofdconducteurs en conducteurs 130— 15 5 uren per 14 dagen dienst, dus gemiddeld 12 uur per dag, in aanmerking nemend dat men 1 Zondag per 3 weken en 1 werkdag in de 10 dagen vrij van dienst is. De pakmeesters hebben eiken Zondag vrij. Zij moeten echter 166 uren in de 14 dagen dienst doen, waardoor hun arbeidsduur ongeveer 14 uur per dag wordt. Schafttijd wordt genoten daar waar de treinenloop de gelegenheid biedt.

Het kantoorpersoneel der S.S. in het C. S. bestaat uit 11 personen, waarvan 4 om de 14 dagen des Zondags vrij zijn en 7 om de 3 weken. Gemiddeld doen deze beambten 143 uren dienst in de 14 dagen, of ongeveer 10 uur per dag. Denzelfden arbeidsduur hebben 2 ladingmeesters en één voormanarbeider. De schafttijd varieert tusschen iV2 en 3 uur, en wordt, hetzij in gedeelten hetzij onafgebroken, genoten.

Sluiten