Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het bureau Dok laan werken: 22 klerken en schrijvers, die 12 a 13 uren per dag dienst hebben, waarin 3 uren schafttijd. Van twee Zondagen wordt één dienst gedaan; 2 chefsladingmeester, die om den anderen dag een dienst van 10 of 14 uren hebben, n.1. van 8 v.m. tot 6 n.m. of tot afloop, 9.30— 10 uur; 56 voorlieden, arbeiders en hulparbeiders, die 13l/a uur per dag dienst doen en van de 4 Zondagen 3 vrij hebben, althans in naam, want bijna geregeld wordt van dit werk-program afgeweken; en 6 bestellers, wier arbeidsduur ongeveer 12 uren per dag is. Zij hebben van de 3 Zondagen 2 vrij van dienst.

In het kolendepöt-Weesperpoort doen de 13 kolendragers dienst volgens het .,Dienstrooster van de werklieden, gedurende den winterdienst i907/'08". Dit behelst een zestal weekdiensten, n.1.: de ie dienst (Greenwich-tijd) 4.30—8, en van 8.30—11 v.m. en 12.30—4.30 n.m.; in dezen dienst wordt des Dinsdags een uur vroeger, dus om 3.30 v.m., begonnen. De Zondagsdienst is hierbij gelijk aan dien der overige weekdagen. De 2e dienst is gelijk aan den eersten, doch zonder den langeren Dinsdag. De 3e dienst is gelijk aan den eersten, doch zonder den Zondagsdienst. De 4e dienst loopt van 4.30—8 v.m., van 8.30—12.30 n.m. en van 2—4.30 n.m. De Zondags dienst dezer week loopt slechts over de beide ochtendperioden. Daarentegen wordt in den 5en dienst, die overigens aan den 4en gelijk is, des Zondags 21/2 uur langer gewerkt dan in de weeksche dagen, dus van 4.30 v.m.—7 n.m. De zesde dienst, waarin weer een vrije Zondag is, loopt van 10.30 v.m.—2.30 n.m. en van 4 n.m.—10.30 des avonds.

In de nachtdiensten wordt 2 uur aaneen schafttijd gegeven, die echter op het werk worden doorgebracht. Behalve de 17 vrije Zondagen, hebben de werklieden bovendien nog 9 vrije werkdagen, of tezamen 26 vrije dagen per jaar. 1 magazijnknecht heeft 12 uur dienst per dag met 2 uur schafttijd, en is om den anderen Zondag vrij.

In de bestelgoederenloods W.P. hebben 15 klerken en schrijvers ongeveer 12V2 uur dienst per dag. De gewone schafttijden zijn voor deze groep 2 en 3 uur en voor enkelen 4 uur. Vier der schrijvers verrichten om de week nachtarbeid, en wel gedurende 12 uur, met 2 uur schafttijd. Alle klerken hebben om de 3 weken Zondagsdienst, de schrijvers echter om den anderen Zondag. 13 arbeiders werken 12V2 uur per dag; 2 ladingmeesters en 5 voerlieden doen 13 uur dienst, met inbegrip van 2 uren schafttijd. De arbeidsduur der 12 bestellers is gelijk aan dien der v.n. arbeiders, met dit verschil, dat zij om de 7 weken 1 week nachtdienst van ongeveer 9 uur hebben en om de 14 dagen des Zondags vrij zijn.

Van het tractiepersoneel hebben 27 ambachtslieden, w. o. bankwerkers, voorslagers, vuurwerkers, draaiers, enz., een

Sluiten