Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den. Daardoor wordt niets gedaan tegen diensten van 18 uren in de overlaadloos in de Rietlanden H.S.M.

Hoewel bij de Directie der S.S. een ruimer opvatting voorzit dan bij die der H. S. M., had het protest van het personeel te Amsterdam W.P.R.G. tegen een bij den winterdienst 1905 — 1906 vastgesteld rooster, wel tengevolge, dat deze regeling niet verder behoefde te worden uitgevoerd, maar werd toch „toevallig" de daarop volgende zomerdienst 1906 tot op het bij de wet toegestane maximum gebracht, n.1. 12 werkdagen van 13 uren per dag plus 1 Zondag van 12 uren. Een eventueele beschuldiging van „misplaatst wantrouwen in de eerlijkheid der superieuren" weerhield de vakvereeniging deze regeling anders dan als „toevallig" te qualificeeren.

Nacht- en Zondagsarbeid worden niet extra vergoed. Behalve voor hen, die op uurloon werken, wordt evenmin voor overwerk extra loon betaald, tenzij het wettelijk maximum wordt overschreden.

Slechts een klein gedeelte van het personeel valt onder artikel 122 van het Alg. Reglement, hetwelk voorschrijft, dat zij die onafgebroken inspannenden arbeid te verrichten hebben, geen dienst mogen hebben die langer dan tien uren duurt, of niet meer dan 10 uren in elk etmaal dienst mogen verrichten. Op machinisten, telegrafisten, klerken, enz., wordt dit artikel niet toepasselijk geacht, alhoewel ieder kan weten dat van deze groepen een intense arbeidspraestatie gevorderd wordt. Tot op heden is het niet mogen gelukken te vernemen hoeveel personen in het spoorwegbedrijf onder %'.n. artikel gerekend zijn.

De afdeeling Arnhem schatte den gemiddelden arbeidsduur op 12Vj, uur per dag of beter gezegd per etmaal. Gelegenheid tot schaften wordt gegeven al naar de dienst dit toelaat. Af en toe wordt overgewerkt. Door het grootste deel van het personeel wordt nachtarbeid verricht. Het personeel voor Weg en Werken krijgt daarvoor 4% en dat van tractie 15° 0 extra loon. Bij het gansche personeel moet men 26 keer per jaar Zondagsdienst doen. De loonen varieeren tusschen 10V2 cent per uur voor ploegarbeiders en 24 cent per uur voor machinisten.

De afdeeling Ede en Omstreken meldde slechts dat arbeidsduur en schafttijden „zeer verschillend en meestal afwisselend" zijn.

Onze informaties uit Den Haag betreffen de arbeidsverhoudingen bij de Haagsche Tramwegmaatschappij. Met afwisselenden aanvang en einde van den werktijd, bedraagt deze 10 uur per dag. De schafttijd is echter „ongeregeld in verband met den dienst". De omvang van het overwerk „is in verband met het bedrijf niet op te geven". „In normale gevallen" wordt daarvoor 1/9 van het loon over betaald. Rijtuigpoetsers en bank-

Sluiten