Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar de 8-urendag een onafwijsbare noodzakelijkheid werd geacht, zooals bij het moordende werk van stokers in de gasfabrieken, is door invoering van het drieploegenstelsel een stipte naleving mogelijk geworden. Algemeen erkend is deze noodzakelijkheid echter niet, blijkens het feit dat te Wormerveerde stokers nog 12 uren per dag in 't getouw zijn en dan nog onder 't werk door moeten eten. Al staat dit ergerlijke feit vrijwel op zichzelf, ook teZutphen werken de stokers in de gasfabriek nog 10 uren per dag.

Uitermate misdeeld zijn hier en daar ook de brugwachters. Werken die te Wormerveer onder dezelfde voorwaarden als de stokers aldaar, te Arnhem is de toestand voor deze groep gemeentewerklieden nog erger. De dienstdoenden aan de Rijnbrug hebben daar 101 uren per week dienst, een schandelijk euvel, dat niet getuigt van de goede zorg die de Overheid voor hare arbeiders aan den dag behoort te leggen.

Ook met den arbeidstijd der werklieden, belast met het onderhoud der plantsoenen en die bij P. W. en de reiniging wordt het niet altijd even nauw genomen, al zijn voor deze laatste groep bijzondere bepalingen evenzeer noodig als voor de stokers, met het oog op de gevolgen welke de uitoefening van dit beroep medebrengt.

Ofschoon niet alle afdeelingen uitvoerige inlichtingen verschaften betreffende overwerk, is wel zooveel duidelijk, dat dit bij tal van gemeenten niet tot de uitzonderingen behoort. Slechts Kampen, Wormerveer, Zaandam en Zutphen melden dat het ter plaatse „bijna nooit", „bij uitzondering", of .bij hooge noodzakelijkheid" voorkomt. Behalve te Wormerveer wordt daar dan extra loon voor betaald. Maar zoo gunstig luiden de antwoorden uit een aantal andere plaatsen niet Arnhem maakt melding van 25 dagen overwerk per jaar, die voor de eerste 2 uren met 5 en voor verdere uren met 10 cent extra beloond worden; in Delft wordt geregeld overgewerkt, al naar gelang der werkzaamheden, ofschoon dit voor de verschillende takken van dienst nogal uiteen loopt; in Haarlem wordt door een aantal gemeentewerklieden het geheele jaar door 2 uren per dag overgewerkt, waarvoor gedeeltelijk extra loon wordt toegekend; in Schiedam wordt in de afdeeling reiniging af en toe, en door de stokers in de gasfabriek ongeveer 20 dagen per jaar 4 uur per persoon en per dag overgewerkt. Tot een vast systeem schijnt het overwerken te zijn bevorderd in de gemeente Utrecht. Daar werden, in den tijd van één jaar, verricht door:

4 smeden en 2 assistent-smeden tezamen 5831/2 uren overwerk

1 schilder 441V» ..

11 (alle) fitters 4947 ' „

1 hoofdbesteller . 593 „ „

3 cokes-bestellers 482 „ „

9 hulp-fitters 341 P/j „ „

(waarvan door één alleen 1013 uren)

1 gasmeter-controleur 606Ys uren overwerk

Sluiten