Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den regel wordt hen, tot wier „gewone" taak nacht- en Zondagsarbeid behoort, daarvoor geen extra loon vergoed, doch het gewone dagloon betaald. In Amersfoort, Haarlem, Kampen en Schiedam wordt alle nachtarbeid met het dagwerk op één lijn gesteld. Behalve in de gemeenten Wormerveer, Zeist en Zutphen, die daaromtrent niets berichten, bedraagt de extra-vergoeding elders afwisselend 10 cent per uur, ot 25 a 50 °/0 boven het dagloon. Voor Zondagsarbeid wordt, behalve wanneer die als „gewone" taak geldt, in ettelijke gemeenten 100 "/„ extra loon betaald. Uitzonderingen daarop maken Amersfoort en Zeist, waar van extra loon niets bekend is, Haarlem en Delft, waar gedeeltelijk 50 pCt. extra loon wordt gegeven, en Schiedam, waar de stalwachts geen duit en de overige werklieden 100 % extra vergoed krijgen.

Afschaffing van nacht- en Zondagsarbeid. Omtrent de mogelijkheid van afschaffing van nacht- en Zondagsarbeid zijn de meeningen nogal verdeeld. Eenige afdeelingen meenen dat de afschaffing bij stoomgemalen en in de gasfabrieken als regel niet mogelijk zal zijn. Anderen merken daarentegen op dat aan belangrijke beperking meer kon worden gedaan dan thans geschiedt; dat bij de reiniging nachtarbeid niet noodzakelijk is; dat afschaffing van Zondagsarbeid in de gasfabrieken niet op „technische bezwaren" behoefde af te stuiten, mits maar gezorgd zou worden voor meerdere productie en voldoende berging van gas; en dat ten slotte deze geheele kwestie slechts een machts- en geldvraag zou zijn. De afdeelingen, die deze laatste zienswijze zijn toegedaan, achten alle andere geopperde bezwaren niet overwegend.

Gevolgen van den langen arbeidsduur. Juist die bedrijven, waarin overwerk, nacht- en Zondagsarbeid het veelvuldigst voorkomen, zijn uitteraard het schadelijkst voor de gezondheid der betrokkenen. Wie in gure nachten haastig de „nachtbruiloften" passeert, of in warme dagen de hel der gasstokers betreden heeft, beseft wat het beteekent een aantal uren met zulk werk bezig te moeten zijn. Zóó beschouwd, valt de mededeeling van een der afdeelingen volstrekt niet op, dat het grootste percentage dergenen, die ondersteuning bij ziekte ontvangen, voorkomt bij hen, die den langsten arbeidsduur hebben en die nachtwerk verrichten, zooals stokers, brugwachters, enz.

De loonen bieden in den regel weinig gelegenheid tot herstel van krachten. Welke „hoogte" die gewoonlijk bereiken blijkt uit volgend staatje:

Sluiten