Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedraagt, en voor jongeren 9}/3 tot 11 centen. Voor nacht- en Zondagsarbeid blijft dit loon onveranderd. Door verwisseling der ploegen is men eéns per week een ganschen nacht (van 9 tot 6 uur) vrij. De overige nachten is men geheel of gedeeltelijk in dienst. Op Zondag vangt de arbeid aan des middags om 5 uur. Van de 35 Zondagen heeft ieder gedurende 20 Zondagen <S uren dienst. Voor een deel is dat dan Zondagsnachtarbeid.

Afschaffing van nacht- cn Zondagsarbeid. Onze berichtgeefster acht afschaffing van nacht- cn Zondagsarbeid met het oog op den aard van het bedrijf zoo niet onmogelijk, dan toch zeer bezwaarlijk. Zondagsarbeid alléén zou misschien te voorkomen zijn door wettelijke bepalingen, die te zekerder doel zouden treffen, waar toch immers de Staat eigenaar van het meeste vischwater is.

De afdeeling meent, dat de invoering van een 10-urigcn

arbeidsdag moeilijk zou zijn, zonder de bezwaren nader aan te duiden. Wel doelt zij er op dat een arbeidsdag van 12 uren reeds een belangrijke en stellig niet ondoenlijke verbetering in den arbeidsduur zou te weeg brengen, vooral omdat tengevolge van den langen arbeidsduur het meerendeel der visschers .zeer gedemoraliseerd" is. Beperking van den arbeidsduur van jeugdige personen wordt „zeer goed mogelijk" geacht.

Sluiten