Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De arbeidsduur der havenarbeiders is, behalve voor enkele groepen, nagenoeg onbegrensd. Meermalen wordt door deze werklieden 20, 24, 30, 36, ja zelfs 50 en 60 uren achtereen gewerkt, /eer dikwijls wordt dus nacht- en ook Zondagsarbeid gevorderd.

De volwassen hoepelmakers werken gedurende 5 dagen per week 14 uur en des Zaterdags „slechts" 10 uur. Zelfs de jongeren hebben nog een arbeidsdag van 11 uur.

Bij de houtbe-(ver)werkers is het al niet veel beter. Ofschoon de toestanden niet overal gelijk zijn, zijn zij doorgaans slecht. In Culemborg werken de mannen 12 uur en de vrouwen 11 /j uur per dag. Een vierde deel der arbeiders verricht bovendien nagenoeg het gansche jaar overwerk. In de windzaagmolens te Dordrecht wordt gewerkt zoolang er wind en werk is. In den groothandel is de arbeidsduur 12 uur en in den kleinhandel 11 tot 14 uur per dag. In Eindhoven werken mannen, vrouwen en kinderen li1/, uur per dag en in Zaandam is de norm 12 uur, doch wordt zoolang en zoo vaak overwerk verricht als .het werk eischt.

De kappers en barbiers hebben een arbeidsdag van 13 a 14 uur per dag en werken ook een deel van den Zondag.

In de kleedingindustrie heerscht een volmaakt afbeulings^>steem. Ternauwernood kan gesproken worden van een arbeidsdag. Het gaat daar zooals in het havenbedrijf: óf er wordt ontzettend lang of bijna niet gewerkt. Dagen van 18 uur en van Vrijdagmorgen tot Zaterdagavond in éénen door zijn in zekere tijden van het jaar regel. Kinderen worden daarbij al evenmin ontzien als volwassenen. Slechts enkele groepen confectiewerkers verkeeren in betere condities. Overigens bekommeren de patroons zich niet om de heiligheid van den Zondag of de nachtrust van het gezin. Het sweatingstelsel wordt in dit bedrijf in al zijn afschuwelijkheid toegepast. J

Ook de kuipers zijn er niet veel beter aan toe. Regel is daar een arbeidsduur van 12 tot 16 uur daags. Bij enkele patroons slechts wordt korter gewerkt. Echter worden in het haringseizoen werkweken van 100 en 110 uren gemaakt. Nacht- en Zondagsarbeid komen dan geregeld voor.

Ofschoon in enkele bedrijven de machinisten en stokers in drieploegenstelsel werken en daardoor een 8-urigen arbeidsdag genieten, werken zij elders 17 a 18 uren per dag. Ofschoon de mogelijkheid van een korten arbeidsdag voor deze arbeiders in de praktijk afdoende is aangetoond, wordt gewoonlijk de voorkeur gegeven aan „besparing van arbeidsloon en des nachts zoowel als des Zondags vrijelijk beslag gelegd op het leven en de gezondheid dier tobbers. Slechts hier en daar is men tot het besef gekomen, dat het ook wel anders kon, en is de Zondagsarbeid geheel of gedeeltelijk afgeschaft.

De metselaars en opperlieden hebben een vrij uiteenloopenden arbeidsduur. Gewoonlijk bedraagt die 11 a 12 uur, doch

Sluiten