Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot den strijd ons geschaard!

Wij hebben de ernstigste bezwaren, welke tegen de gestelde eischen worden ingebracht, onder het oog gezien, en aangetoond, dat ze vrijwel van allen grond ontbloot zijn. Dit werk moest noodzakelijk worden verricht; het sterkt onze actie en verzwakt de stelling van onze tegenpartij.

Maar de arbeiders moeten diep doordrongen worden van de waarheid, dat niet in de eerste plaats de meerdere of mindere kracht van het betoog van voor- of tegenstander beslissend is voor den strijd. Of de begeerde wettelijke hervormingen zullen tot stand komen, hangt bovenal af van de kracht, welke de georganiseerde arbeiders zullen ontplooien.

De wetgever is geen onpartijdig man, die de voor- en nadeelen van een maatregel nauwgezet weegt, om daarna een beslissing te nemen.

De eisch van den wettelijken 10-urigen arbeidsdag en van verbod, resp. beperking van nacht- en kinderarbeid, grijpt diep in het maatschappelijk leven. De strijd voor deze eischen is zuiver een brok klassenstrijd. Immer hebben de werkgevers zich verzet tegen elke beperking van hunne vrijheid van uitbuiting. De wetgever, beheerscht door de bezittende klasse, tolereert de schandelijkste menschen-exploitatie. Slechts onder den sterken drang van het opwaartsstrevende proletariaat bleek hij hier en daar tot eenige concessie bereid.

Om den Nederlandschen wetgever tot ingrijpen te bewegen zullen onze arbeiders een feilen strijd moeten voeren tegen de behoudzucht en het egoïsme der bezitters en tegen het onverstand en de vertwijfeling der eigen lotgenooten. De S. D. A. P. en het N. V. V., de twee arbeidersorganisaties die den klassenstrijd doelbewust voeren, hebben het gansche proletariaat tot dien strijd opgeroepen. Onze eisch heeft weerklank gevonden zelfs in de kringen der georganiseerde arbeiders, die nauw verbonden zijn aan de burgerlijke partijen. De beweging voor de begrenzing van den arbeidsduur is stevig in gang gezet. Maar de breede massa der arbeiders moet zich mede in den strijd werpen, zal de tegenstand der bezitters gebroken kunnen worden.

Wij hebben de bezwaren tegen de begeerde hervormingen uitvoerig besproken. De voordeelen behoeven slechts even te worden aangegeven.

Voordeelen voor de gansche samenleving!

Haar welzijn wordt gebaat door de toename van gezondheid, kracht en beschaving van het overgroote deel harer leden.

Sluiten