Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den Brochurenhandel der S. D. A. P., Keizersgracht 378,

Amsterdam, verscheen:

LOONSLAVERNIJ.

Alleenheerschappij der werkgevers of medezeggenschap

der arbeiders?

Een en ander over de machtsverhoudingen in industrie en bedrijf,

over model-fabrieken en arbeidersbeweging, door H. SPIEKMAN.

PRIJS 50 CENT.

Arbeidersorganisaties de volgende korting :

Minstens 5 exemplaren 37'/, cent per exemplaar.

it 10 ,, 32 '/i H »i n ii 26 ,, 30 i, «i ii ii 51 ii 25 ,, ,, ,,

«P

WAT DE VAKPERS ER VAN ZEGT:

De Metaalbewerker. „De noeste vlijt en het helder inzicht van vriend Spiekman heeft ons weder verreiki met een werk van groote waarde, vooral voor de vakorganisatie

De Trambeambte. „Wij hebben de brochure gelezen en zyn getroffen door de juistheid waarmee het onderwerp is geteekend. Waarlijk, deze brochure verdient lezing en we hebben daarom maatregelen genomen voor verspreiding."

De Schilder. „Het goedverzorgde werkje is het lezen alleszins waard."

De Gemeentewerkman. „Wij behoeven hier geen woord bij te voegen. Wie den schrijver kent, weet dat hij een diepe studie van de arbeidsverhoudingen heeft gemaakt en zal het zeker de moeite waard achten zich dit mooie werk aan te schaffen."

Grafisch Weekblad. „Een leerzaam geschrift, dat aantoont hoezeer de meeste werklieden nog als volkomen loonslaven worden beschouwd en behandeld."

Grafische Pers. „ .... We zouden de afdeelingsbesturen wel willen aanraden van al dit soort werkjes een kleine bibliotheek aan te leggen."

In De Controleur schrijft H. J. W.: ,,'t Is inderdaad een zeer doorwrochte studie, die de schrijver op zijn bekend terrein der arbeidersbeweging geleverd heeft en die ook als bijdrage tot de geschiedenis dezer beweging groote, blijvende waarde bezit."

Druk „Vooruitgang", Keizersgracht 378 - Amsterdam.

Sluiten