Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet willen schryven, dat de winkelier zyn dikwijls onmatig verhoogde hum alleen zal hebben te betalen nadat hij en zijne bedienden het hunne hebben genoten van hun „arbeid"? Of de koopman alleen interest van geleende kapitalen zoover zijn winst een behoorlijk overschot boven de interest oplevert? . . . Neen, hier werd een utopistische eisch gesteld, een die buiten den aard van de werkelijke maatschappelijke toestanden valt. Een uitzonderingsrecht zou geschapen worden ten behoeve van één klasse van ondernemers. Over de zaak zelve zullen we niet uitweiden, en konstateeren enkel nogmaals dat de vei \\ ijdeiing van dit programpunt een belangrijke wijziging is geweest, ingevoerd geworden in weerwil van het vele dat door Troelstra (en niet door Tr. alleen) tot behoud van het uitzonderingsrecht ten bate van de pachters verricht was.

Hooren wij ten overvloede het oordeel van de agrarische komvolgt;0omscifrjjft 6 van Vliegen de ontworpen verandering als

. . wij hebben uit het program laten vervallen den eisch dat alleen pacht moet worden betaald van de netto opbrengst van het bedrijf, welke eisch o. i wel gesteld maar nooit ingewilligd kan wrorden, wijl dit den pachter van elke risiko zou ontslaan ( wij onderstreepen. V. d.G. —) en de risiko overbrengen op iemand die zich met het bedrijf zelf niet bemoeit en niet

Sfï ?ag' Bedrjjfsrisik0 is iets, dat zoolang er particulier beanjt bestaat, op den ondernemer zal moeten blijven rusten.

en deel van het risiko van het bedrijf moet zeer zeker overgebracht worden op den grondbezitter, dat is echter een onderdeel van de regeling der pachtkontrakten en der uitbreiding van de art. 1628 en 1629 van het B W."

Volkomen juist: het door den grondeigenaar te draeen .deel van het nsiko" is het buitengewone risiko, waarvan het begrip „uitgebieid maar niet veranderd kan worden.

Wij gaan thans over tot het tweede door Gorter bestreden de°kommissie ~ " hebben uit het program laten vervallen", zegt

„den eisch van uitgifte aan landarbeiders van zooveel grond, dat ze van de opbrengst van dien grond een zelfstandig bestaan kan voeren.

Zóó heeft ook Troelstra op en omstreeks het Utrechtsche kongres eze bepaling opgevat. Zoo was ook de algemeene opvatting. De pio etaners van het platte land moesten aan grond worden geholpen, aan zooveel grond en op zulke voorwaarden dat ze een ..zelfstandig bestaan kon vinden in de bewerking. Dit bedoelde het program van onze Partij, volgens Troelstra terecht, ten onrechte volgens Gorter. De voorgestelde verwijdering behoorde tot de „belangrijke punten"

Trnpktrl ^aarden_Bussum aanhangig gemaakt, en waarvan

Troelstra in het Volkvan 12 April schreef dat de „noodzakelijkheid'' niet „boven allen twijfel verheven" was.

Over den eisch van gemeentegrond aan arbeiders zeide Troelstra te Ltrecht o. a. het volgende: (wij onderstreepen)

Sluiten