Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dreigende wetten gedwongen een ultimatum aan hunne direktiën te stellen, en bij niet-voldoening nog voor de aanneming dier wetten tot staking over te gaan." Zoo schreef een man, in zijn ziel overtuigd, ja wijl in zijn ziel overtuigd, dat de politieke staking zou mislukken. Met die woorden wilde hij vermanen, waarschnwen, tot nadenken stemmen. Ja, maar ik heb toch de gevaren van de politieke staking met veel klem in datzelfde stuk onder het oog gebracht, zegt Troelstra. Zeker hebt ge dat, maar door uw verzekering dat de S. D. A. P. in ieder geval zou meedoen, dat hier „slechts" sprake was van 'het verschil tusschen politieke en ekonomische staking — een verschil dat in de werkelijkheid toen geen verschil was — niet den indruk gemaakt van een ernstige bedoeling te hebben. Het breed uitmeten van de gevaren der politieke staking miste hier zijn doel, omdat de formeele oproeping tot de ekonomische staking volgde en ieder overtuigd was dat de kansen voor beide gelijk waren.

Troelstra deelt in zijn brochure het verloop van zaken als volgt mee.

De verslapping van den goeden geest onder het spoorwegpersoneel werd steeds erger. In een vergadering van het Partijbestuur dd. 15 Maart deelden Oudegeesten Vliegen de ongunstige resultaten mêe van een onderzoek door het Komitee van Verweer ingesteld. Den zelfden dag zouden de hoofdbesturen van de aangesloten vereenigingen bijeenkomen, doch het Komitee had gemeend deze resultaten niet bekend te moeten maken. Zelfs het bestuur der S. D. A P., toen Troelstra voorstelde het komitee hiertoe te dwingen, en de „staking af te wimpelen", wees dit voorstel af. „Men vreesde een ontijdige scheuring, die op de wetten een ongunstigen invloed zou uitoefenen " Ook werd geloofd dat door de aanvulling van het Komitee met vertegenwoordigers van nog niet deelnemende groote vakvereenigingen de meer bezadigde elementen de overhand zouden krijgen Domela Nieuwen huis wist dit plan tegen te houden, in de vergadering met de hoofdbesturen mocht Troelstra over de slechte berichten niet spreken, en niet alleen bleef de konklusie van 20 Fetfruari onveranderd van kracht, maar zij werd nog eens uitdrukkelijk herhaald. „In de verwarring van het uiteengaan der vergadering hebben de aanwezige P. B.-leden elkaar niet meer gesproken."

„Het was onder deze omstandigheden, eindigt Troelstra, dat ik den volgenden ochtend in Het Volk de „leiding" had te geven, die de partijgenooten, blijkens het verhandelde op het kongres, van ons orgaan verwachten." (blz. 43/4).

Wij moeten tegenspreken dat van Troelstra ooit een leiding verwacht werd, ingaande tegen of afwijkende van de leiding door een kombinatie waarbij de S. L). A. P. was aangesloten. In zijn stelsel: geen staking omdat de vertrouwbaarheid van de vereenigde spoormannen te wenschen overlaat, had hij slechts op ééne wijze kunen handelen: afscheiding voorstellen van het komitee dat hij in de brochure „onbetrouwbaar" noemt, dat „de waarheid achterwege hield" dat „geslingerd werd tusschen de vrees voor de gevolgen van een staking en voor het oordeel van degenen die op staking aandrongen"

Sluiten