Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat mij betreft, zegt hij, ik heb in de staking door het spoorwegpersoneel aangekondigd, niet (zooals de burgerpers) een dwangmiddel, om de aanneming der wetten te verhinderen, doch een demonstratie gezien."

Ten bewijze noemen we ten eerste de hierboven meegedeelde tekst van de motie-Troelstra, d.d. 20 Februari. De wetten „te weren" zal toch wel precies hetzelfde zijn als de wetten „te verhinderen." En kon het spoorwegpersoneel het ministerie Kuyper, kon het de Kamermeerderheid beletten de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen van het Strafwetboek door te zetten anders dan door dwang?

Troelstra zegt op dezelfde bladzij: „wat het karaktier dier staking zou zijn, dat was niet nader bepaald". En op een volgende: dat de propagandisten doorholden naar een staking „zonder dat zij zich van het noodzakelijk karakter daarvan voldoende rekenschap hadden gegeven." (bl. 45) — Als de vergadering van 20 Februari niet over het karakter beraadslaagd heeft, dan bewijst dit alleen dat het karakter door de gegeven omstandigheden reeds bepaald was. Er is aangenomen: we zullen het werk neerleggen om de verkorting van ons recht „te weren". Volkomen onnoodig dus nader te praten over „karakter." Wat Troelstra een paar weken vroeger had aanbevolen als een middel om een wet te krijgen, wilde men nu toepassen als een middel om een wet te niet te krijgen.

Ten bewijze noemen we verder hetgeen Troelstra zegt verwacht te hebben vau de door hem op 16 Maart aanbevolen ekonomische staking. Dit was, lezen we,

„een poging om de Regeering die minstens zoo goed als ik wist, dat voor een algemeene politieke werkstaking een groot deel der arbeiders niet te vinden zou zijn, nog tot toegeven te bewegen door 't uitzicht op een reeks stakingen voor ekonomische eischen, ook van de spoorwegarbeiders . . ."

Maar wanneer Troelstra van de verminderde kansen omstreeks half Maart zich nog altijd de voorstelling maakte dat ze gunstig genoeg stonden om de regeering „tot toegeven te bewegen", dan moet hij van de zooveel grooter geachte kansen op 20 Februari toch zeker wel dit gevolg hebben verwacht. Maar ook al mocht men meenen dat Troelstra met het verwijzen naar de ekonomische staking niets uitvoerbaars en niets wezenlijks bedoeld heeft, ook dan houden wij vol dat de manier waarop in het Volk over de geheele agitatie van de in het Komitee van Verweer vereenigde arbeiders gesproken is, alleen en uitsluitend het dwingen van, niet het demonstreeren tegen de regeering bedoelde. Wat Troelstra met zooveel woorden erkent aangaande het oogmerk der staking voor loon of arbeidsvoorwaarden, heeft hij niet anders uitgedrukt toen hij de staking tegen de wetten propageerde.

Er is een stukje in het Volk door hem geschreven waarop Troelstra zich in zijn brochure eenige malen beroept. De datum is 7 Februari (nr. van 8 Febr.).

Daarin leest men:

„Het blad (De Nieuwe Courant) kan niet ontkennen, dat

Sluiten