Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beraad wel ongedaan te maken zou zijn geweest. Een boevenstreek —

met a" mifn krachT" t0t K"y»er: fschurk' ik zal tegen u vechten, met ai mijn kiacht . . . vandaag: sta mij toe u te toonen dat mi

inderdaad te forsch in uw middelen zijt. Middelen, waartoe ? Noodlg

voor wat . \ an het standpunt der bourgeoisie waren de dwan»-

2 1 fiZl8r n00dlg, zijn ze het n('^ en zuHen ze onveranderd gehandhaafd blijven totdat de arbeidersklasse genoeg macht krijgt

om hen te schrappen uit het strafrecht. Nu toch is de ..gewichtje \ eiandering waarschijnlijk genoegzaam „bestudeerd"," en welke burgerlyke staatsman of rechtsgeleerde heeft ook maar gepoogd de ..ovenjlde daad herroepen te krijgen! De „schurkenstreek"? van 1903 is voorgoed in ons strafrecht belichaamd.

Het is uit de brochure „In Zake Partijleiding" niet or> te maken of Troelstra reeds in deze allerlaatste dagen van Februari kennis droeg; van de verzwakking die bij het spoorwegpersoneel begon intetreden. Wij zagen dat hij de kansen van een werkstaking nog

f Vig°if r-i"06111 j 01 moet dan ook ziJn veranderde taktiek hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de inmiddels opgevatte

meening, dat een meer tegemoetkomende houding althans op de

liberalen een heilzamen indruk zou maken. Troelstra zegt uitdrukkelijk

dat hij bij zijn interpellatie in de Kamer mede door die gedachte werd geleid : (wij onderstreepen) geuacnte

„Mij'n interpellatie op 10 — 11 Maart beoogde in verband met de strooming naar uitstel der behandeling van de wetten tot na de enquete (naar den toestand van het spoorwegpersoneel)

•m li?-r burgerij bestond en in 't adres Bergh zijn

uitdi ukking vond, de Regeering <jf te noodzaken, aan dien aandrang gehoor te geven uf haar de verantwoordelijkheid van haar e\entueelen onwil in dezen strijd opteleggen", (blz 41/2)

Komitee yan Verweer, zegt Troelstra verder, wilde denzelfden weg op, gedreven door de wetenschap dat de zaak minder goed begon te staan. Den dag voor zijne interpellatie schreef Troelstra m het Volk een stuk, waarvan hij in de brochure doet opmerken dat If^rt Tn f geest vervat is als zijn hier behandeld artikel van 1 Maart. Inde1 daad vinden we er een gelijksoortige tegenstrijdigheid. Eeni kiachtig en zelfs dreigend begin, dat allerminst doet denken aan ongunstige wetenschap die het Komitee bezat, en een tweede helft die de( arbeidersorganisaties waarschuwt niet in den „moordval te loopen . Troelstra schrijft: (Volk v. 10 Maart)

a?

weging heeft8plaats glT"

De agitatie door het Comité van Verweer op touw gezet slaagt uitmuntend; de meetings der christelijke verraders der ai beiderszaak worden geregeld omgezet in propagandavergaderin-

g^leëe\ie Regeerin- de geest van verzet tegen den aan'lag op de vakbeweging groeit overal — het gaat goed zoo!

De groote protestdag van gisteren heeft de kroon op dit

Sluiten