Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. HOOFDSTUK.

De Kampagne tegen de „NIEUWE TIJD groep".

I.

Wij hebben thans in drie voorafgaande hoofdstukken de geschillen tusschen Troelstra en de „N. Tijd-groep" onderzocht

in een belangrijke beginselvraag : de debatten over het agrarisch program;

in de geweldige uitbarsting van klassenstrijd: de stakingsbeweging van 1903;

in een gebeurtenis uit de partijgeschiedenis: het aftreden van Troelstra als redakteur van het Volk.

Wij hebben gezien welke punten van principieele taktiek zich voordeden, en hoe Troelstra steeds van de wijze waarop hij beweerde aangevallen te zijn — aanvallen die hij nimmer in gebreke is gebleven met gelijken munt te betalen — een argument maakte om in den strijd der meeningen te overwinnen. Hij heeft deze taktiek met steeds meer bewustheid en volledigheid aangewend, totdat hij. nu buiten alle bepaalde kwesties om, in Juli 1905 de positie van de „N. Tijd-groep" in haar geheel aantastte en uitkwam met de beschuldiging die de vroegere samenvat en verscherpt: dat zij hem verdreven hebben uit de voornaamste vertrouwenspost waarover de Partij beschikt.

Thans rest ons nog een overzicht te geven van het sedert gebeurde, van den strijd door Troelstra en zijne helpers in de Partij tegen ons gevoerd — strijd die zich ten doel stelt aan andersdenkenden geheel en voor goed het zwijgen op te leggen, door hetzij bepaalde uitingen geheel te doen verbieden, hetzij ons alle vertrouwen bij de leden der Partij te ontrooven.

Dit overzicht sluit aan bij de laatste behandelde voorvallen, eindigende met de voorbereiding van het wederoptreden van Troelstra als redakteur.

Zoo ver de door hem besproken onderwerpen voor ons van belang zijn, vervolgen we daarbij onze weerlegging van zijn brochure.

Sluiten