Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgelokt, die zich uit in even grievende kwalifik.ities tegen de bedoeld»! partijgenooten ;

dat tengevolge daarvan de eenheid der Partij noodwendig in gevaar moet worden gebracht;

betreurt dit misbruik van de vrijheid van kritiek, welke vrijheid in onze partij boven eiken twijfel verheven staat;

en legt aan alle partijgenooten den plicht op om die kritiek te houden binnen zoodanige perken, dat de partij genooten eikankers waardigheid en de eenheid der partij hooghouden."

De minderheid der kommissie: llenr. Roland Holst, Gorter en Van der Goes, bestreed de motie die aangenomen werd, nadat een minderheidsamendement verworpen was geworden met 130 tegen 62 stemmen en 25 blanko's.

Na hetgeen over het optreden der met deze uitspraak getroffen partijgenooten gezegd is, zal het noodig zijn den inhoud van deze verklaring breedvoerig te bespreken. Wat inderdaad hier gelijk elders in de sociaaldemokratie zichtbaar was geworden : de aanwezigheid van ticee richtingen, bij ons nog zoo goed als alleen tot de leidende kringen der Partij beperkt, en daarom gemakkelijker dan elders voor een bedenksel van personen uittemaken, wordt in de motie op deze evenzeer onware als onwaardige wijze voorgesteld Er is geen „verschijnsel" van zakelijke geschilpunten, neen, de meerderheid „konstateert" een verder met geen enkel woord toegelicht verschijnsel dat zekere partijgenooten zich het recht aanmatigen op anderen een stempel te drukken dat de getroffenen onwelgevallig is. Zooals wij reeds meer dan eenmaal zeiden: het gebruik van termen als revisionisme en opportunisme wordt hier uitgelegd als een daad van willekeur van eenige leden, die minder door een ander inzicht, dan door een grootere hoeveelheid eigenwaan van de overigen zich onderscheiden. Waart gij wat minder predant, wat minder ingenomen met uw roeping om de Partij te bewaren voor afvalligheid van het socialisme, — dan zoudt ge . . . met Troelstra c.s. niet verschild hebben in de agrarische en de schoolkwestie, ge zoudt zijn houding in den stakingstijd hebben bewonderd, het verloochenen van de partijaktie tegen het ontwerp-arbeidskontrakt goedgekeurd, ja, met zijn kampagne tegen andersdenkenden in de Partij ingenomen zijn geweest. En als gij nu in 't vervolg wederom met Troelstra of Vliegen zult verschillen, b v. in de waardeering van het klerikaal-liberaal ontwerp op de Ziekte-verzekering, dan zijn wij in ons door de Partij gewaarborgd recht als we u moedwilligen noemen, die eenmaal besloten zijt ongenaakbare standpunten in te nemen . . . Zij die het program willen veranderen, die zooals het in de cirkulaire van het P. B.aan de Afdeelingen heette, op welk gewichtig punt dan ook, het program „verloochenen" willen, die het program en de daarop gebaseerde taktiek willen herzien en dus terecht „revisionisten" heeten en ook zich zelf vaak revisionisten noemen — zij zullen het niet alleen mogen doen maar ook nog zich verwonderen en ergeren wanneer gij het plan tot revisie van het program . . . revisionisme noemt. Immers de meerderheid van het Utrechtsche kongres heeft het gebruiken van deze alom

Sluiten