Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BOEK.

De wetten en gebruiken in den oorlog te land volgens het conventioneel recht.

Bladz.

Verdrag betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land 97

Reglement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land .101

Afdeeling I.

Van de oorlogvoerenden 101

Hoofdstuk I. Van de hoedanigheid van oorlogvoerende.

a. Rechtsbegrip van oorlogvoerende 101

h. Vrijwillige korpsen 103

c. Spontane wapening 106

d. Volkswapening 106

e. Samenstelling der gewapende machten 109

Hoofdstuk TI. Van de krijgsgevangenen 110

a. Algemeen 110

h. Verblijfplaats 112

c. Werk en loon 113

d. Onderhoud 114

e. Tucht 114

f. Vrijlaten op eerewood 115

De zaak van Cameron, zich ook noemend Ge0rge

Ho wie 121

g. Niet-strijders 122

h. Bureau van inlichtingen en hulpvereenigingen. . . 123

i. Vrijdom van port en inkomende rechten. Bijslag op

tractement 124

j. Eeredienst, Testamenten, Akten van overlijden, Uitlevering .... 125

Hoofdstuk III. Van de zieken en de gewonden . . . 127

Afdeeling II.

Van de vijandelijkheden 127

Hoofdstuk I. Van de middelen om den vijand te benadeelen, van de belegeringen en bombardementen 127

«. Algemeen 127

b. Ongeoorloofde oorlogsmiddelen 129

c. Geoorloofde oorlogsmiddelen 135

d. Bombardement 136

Hoofdstuk II. Van de spionnen 142

Hoofdstuk III. Van de parlementairen 146

Hoofdstuk IV. Van de capitulatien 152

Hoofdstuk V. Van den wapenstilstand 168

Sluiten