Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaling komt in de meeste tractaten voor en kan geen kwaad, mits zij, die het tractaat te beoordeelen, goed te keuren en te teekenen hebben, de beide talen grondig zóó machtig zijn, dat zij zeker zijn geen dubbelzinnige woorden voor goede munt aan te nemen, of vatten wat onder soms met voordacht gekozen onbepaalde en onbestemde uitdrukkingen verborgen kan liggen. Voor Me nel ik, die in het Italiaansch niet bijster ver zal zijn geweest en voor anderen in sooitgelijk geval, kan zulk een artikel gevaarlijk zijn. Daar stond tegenover dat ook hij, krachtens Art. 19, de handhaving \an de waaide van zijn tekst voor Art. 17 kon vorderen. Italië bleef op zijn beweerd recht staan. Het wilde met alle geweld Abyssinië beschermen, dat van die bescherming niets wilde weten. Bewijs voor het gevaarlijk misbruik van Protectoraat, te gevaarlijker omdat de Artt. 34 en 35 van de Akte der Berlijnsche Conferentie wel voor de occupatie, de inbezitneming, den eisch van een effectief voldoend onderhouden gezag vorderen om zijn rechten te doen eerbiedigen, maar niet voor het protectoraat. Daarvoor is dit niet noodig, het kan dus jaren achtereen fictief blijven, tot het gunstig oogenblik voor den protector-usurpator gekomen is om zijn slag te slaan.

Bekend zijn de bloedige nederlagen door het Italiaansche leger van zijn onwilligen beschermeling ondervonden, welke er toe leidden dat het ministerie Rudini, dat aan Crispi was opgevolgd, het geraden vond het protectoraat op te geven en 25 Maart 1896 in den Italiaanschen Senaat verklaarde: „Wat het protectoraat over Abyssinië betreft, dat was slechts een eenvoudig streven van een Italiaansch ministerie, maar het protectoraat is nooit uitgeoefend, zoodat wij, door hot niet te vorderen, niets afstaan."

Annam heeft bij twee tractaten, van 25 Aug. 1883 en 6 Juni 1884, erkend te staan onder het protectoraat van Frankrijk ').

1) En gel hardt. Rerue rle droit intern. 18H7. p. 23G.

Sluiten