Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ La France s'engage ;i garantir désormais 1'intégrité des Etats de S. M. Ie Roi d'Annam, a défendre ce Souverain contre les agressions de dehors, et contre les rébellions de dedans."

In het Tractaat van 12 Mei 1886 tusschen Frankrijk en Portugal omtrent hunne Afrikaansche koloniën gesloten, behelst Art. 2: „S. M. Ie Roi de Portugal etc. reconnait le protectorat de la France sur les territoires du Fouta-Djallon etc."

9. Invloedsfeer is een term die gebezigd wordt om den vrij onbestemden rechtstoestand uit te drukken op een terrein, meestal in Afrika of Azië gelegen, nog niet in bezit genomen door een of andere Europeesche Mogendheid, maar waarop deze reeds begeerige oogen heeft geslagen en er alvast de hand op legt om te voorkomen dat een ander het doet.

Ofschoon de wil tot annexatie in het verschiet reeds moge vaststaan, is de Staat, die een land, soms slechts bewoond door naturellen en zelden of nooit bezocht, voor zich begeert, soms nog niet in staat om genoegzame macht er voor te kunnen aanwenden, om c.q. de plichten te vervullen, welke een protectoraat vordert. Bij de onbekendheid van land en bevolking overziet hij wellicht nog niet genoeg het voor en tegen, of heeft nog geen gelegenheid om verder te gaan; hij reserveert zich dus de voordeelen voor de toekomst , als de gelegenheid gunstig is zonder zich te veel bloot te geven. Meesttijds wordt alsdan tusschen twee of drie Staten, wier bezittingen het naastbij gelegen zijn, of die gelegenheid hebben gevonden gewicht in de schaal te leggen, bij tractaat een demarcatielijn als grens van invloedsfeer vastgesteld.

Zulk eene demarcatielijn voor invloedsfeer van Rijken te stellen is niet nieuw.

De eerste keer, dat het geschiedde, was in 1493, de merkwaardige demarcatielijn, na de ontdekking van Amerika, getrokken door Paus Alexander VI om de invloedsfeer van Spanje te scheiden van die van Portugal. (Zie blz. 35).

Bij het voor de rechten op ons Koloniaal bezit hoogst merkwaardig Londensche tractaat van 17 Maart 1824, tusschen

Sluiten