Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederland en Groot-Britannië gesloten, duiden de Artikelen 9, 10 en 12 en nog meer de onderhandelingen, die tusschen de Nedeilandsche en Britsche gevolmachtigden gevoerd werden, mede op het rechtsbegrip van invloedsfeer.

Bij Ait. 9 stond Groot-Britannië al zijne bezittingen, oj» het eiland Sumatra gelegen, aan Nederland af en verklaarde dat op dat eiland geen Britsch kantoor zal worden opgericht, noch eenig tractaat onder Britsch gezag gesloten zou worden met eenige der inlandsche Vorsten, Opperhoofden of Staten op dat eiland gevestigd. Bij Art. 10 deed Nederland hetzelfde ten gunste \ an Groot-Britannië ten aanzien van het schiereiland van Malakka, terwijl bij Art. 12 Nederland afstand deed van het eiland Singapore en Groot-Britannië beloofde dat geen Britsch kantoor zal worden opgericht op de Carimons-eilanden of op de eilanden Battam, Bintang, Lingin of op eenig der andere eilanden, liggende ten Zuiden van Straat Sinkapoer en dat met derzelver opperhoofden geen tractaten, onder Britsch gezag gesloten zouden worden.

Bij de voorafgaande onderhandelingen was, in stede van deze aanduiding, door de Nederlandsche Gevolmachtigden in November 1823 voorgesteld: „Om beter het voorname doel van dit Tractaat te bereiken, zullen de contracteerende partijen het er v ooi houden dat hunne respectieve bezittingen in OostIndië gescheiden zijn door eene lijn (ligne de démarcation), beginnende aan den ingang van Straat Malacca ter hoogte van Queda of van den 6^» graad Noorderbreedte en eindigende in de Chineesche zee aan het einde van Straat Singapore, latende dit eiland ten Noorden en de eilanden Carimon Battam, Bintang en Riouw ten Zuiden. Er zullen van de Nederlandsche zijde orders worden gegeven aan de gezaghebbers in Indië, om zich niet in te laten met de inlanders gevestigd ten O. en ten N. van deze lijn en het Britsche Gouvernement belooft zich niet te mengen in de aangelegenheden der volken die ten W. en ten Z. van die lijn gelegen zijn."

De Britsche Gevolmachtigden hechtten echter de voorkeur aan eene bepaalde opnoeming der eilanden, met welke GrootBritannië zich niet in betrekking zou mogen stellen.

Sluiten