Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen die stilzwijgend bedoeld werden, schijnt wel eenigszins toepasselijk wat Darcy schrijft'): J'y trouve au contraire la marqué caractéristique des procédés anglais: „ Donner ce qui ne vous appartient pas, et prendre ce qui appartient auxautres."

In Art. 1 werd bepaald, dat in alle landstreken van het Congo-bekken, bevattende het geheele gebied dat door den Congo en diens nevenrivieren wordt besproeid, met inbegrip van het meer Tanganyka en deszelfs Oostelijke nevenrivieren, benevens in eene streek, ook ten Oosten van dat bekken, tot aan den Indischen Oceaan, de handel van alle natiën eene volkomen vrijheid zal genieten, hetgeen in de volgende vier artikelen nader werd omschreven. Art. 6 bepaalt dat alle Mogendheden, die in dat gebied Souvereiniteitsrechten of invloed uitoefenen, zich verbinden te waken voor het behoud der inlandsche bevolking en voor de verbetering van haar zedelijk en stoffelijk bestaan enz.; in de Artt. 10-12 worden de landstreken begrepen in het Congo-bekken onzijdig verklaard.

Art. 12 luidt: Ingeval tusschen de Mogendheden, door wie de tegenwoordige akte is onderteekend, of de Mogendheden die in het vervolg daaraan mochten toetreden, een ernstig geschil kwam te rijzen, hetwelk zijn oorsprong zou hebben naar aanleiding van, of binnen de grenzen der in Art. 1 vermelde landstreken, die onder het stelsel van vrijheid van handel zijn geplaatst, verbinden die Mogendheden zich om, alvorens naar de wapens te grijpen, de bemiddeling in te roepen van een of meerdere bevriende Mogendheden.

Voor hetzelfde geval behouden die Mogendheden zich, desverkiezende, de bevoegdheid voor om de beslissing van een scheidsgerecht in te roepen.

In Hoofdstuk IV wordt de Congo, in de Scheepvaart-akte welke daar wordt behandeld, onzijdig verklaard en in Hoofdstuk V wordt hetzelfde bepaald omtrent den Niger, terwijl Hoofdstuk VI de verklaring bevat betreffende de noodzakelijke voorwaarden waaronder nieuwe inbezitnemingen op de kusten van het vasteland van Afrika als werkelijk bestaande zullen

1) Le Correnpondant. Sept. 1899. p. 114'.t.

Sluiten