Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afzonderlijke provincie werden gevormd. Een conflict was onvermijdelijk. Majoor Serpa Pinto, die aan het hoofd van de Portugeesche troepen sedert een jaar aan den middenZambeze en in de vallei van Chiré opereerde, liet zich niet terughouden, de rechten van Portugal hoog houdend, door een bericht van den Engelschen Consul, in November ontvangen, dat Groot-Britannië het protectoraat had verkregen over Nyassa en de Chiré-vallei, maar wendde zich tegen een daar in opstand gekomen stam, die een Engelsche stoomboot had aangevallen, ongeacht het protest van den Engelschen Consul, die de hulp van Portugeezen niet begeerde, en volhoudend dat Serpa Pinto zich op Engelsch territoor bevond, beweerde dat deze dit dus schond. Serpa Pinto, in zijn recht wetende of denkende te zijn, en zich door vreemde protesten niet latende terughouden, greep de Makololos aan en versloeg ze.

Zoodra vernam men in Engeland niet dat de kers-versch geworden beschermelingen van de Chartered-Companie door Portugeezen waren verslagen, of al de hooge belanghebbenden en de pers kreten Portugal uit voor vrijbuiter en roover, en eischten voldoening. Portugal stelde dadelijk voor het geschil, ingevolge Art. 12 van de Congo-akte, aan arbitrage van de Mogendheden te onderwerpen. Engeland weigerde niet alleen, op grond dat Art. 12 der Congo-akte hier niet van toepassing was, maar Lord Salisbury zond 12 Januari 1890 het volgend ultimatum: „ De Britsche Regeering verlangt en staat er op dat de volgende instructies onmiddellijk per telegraaf aan den Gouverneur van Mozambique worden gezonden: „„Roep dadelijk alle Portugeesche strijdkrachten die zich thans aan de Chiré, zoowel als op het gebied van de Makololos en van Machona bevinden, terug."" De Britsche Regeering is van meening dat, wanneer dit niet geschiedt, de verzekeringen welke door de Portugeesche Regeering zijn gegeven, onbeteekenend zijn en Mr Pètre (de Engelsche Gezant te Lissabon) zal zich genoodzaakt zien, volgens zijne instructies, onmiddellijk Lissabon te verlaten met alle leden van de Legatie, indien hij niet, nog dezen namiddag, een voldoend antwoord ontvangt."

Beleedigender eisch is zelden of ooit aan eene fiere natie

Sluiten