Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld. Heel Portugal trilde van raachtelooze woede. Het volk te Lissabon was niet in banden te houden, maar vertrapte op de straten de vlag en het wapenbord der Britsche legatie. Portugal kon zich niet verzetten, maar moest zich onderwerpen aan de macht. Denzelfden dag ontving de Britsche Gezant het volgend antwoord van den Portugeeschen Minister: „ Zich bevindend voor een dreigende vredebreuk met GrootBritannië en overwegende alle gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, onderwerpt de Portugeesche Regeering zich aan de eischen gesteld in de laatste nota van de Engelsche Regeering. Zich de rechten van de Portugeesche Kroon op de boven vermelde territoren van Afrika voorbehoudend, evenzeer als het recht dat zij bezit om krachtens Art. 12 van de Conferentie van Berlijn, arbitrage in te roepen tot oplossing van het geschil, zendt de Koning aan den Gouverneur van Mozambique de bevelen die Groot-Britannië hem oplegt." De bevolking wilde oorlog, wierp het ministerie omver, dat onschuldig was, bracht in enkele dagen 10 millioen bijeen voor een oorlogsschip; de Koning zond aan Koningin Victoria zijn Bathen Kousebandgrootkruizen terug. Het feit was echter beslist. Tegenover de macht van Engeland kon het zwakke Portugal niets. Bij het tractaat van 11 Juni 1891 werden aan GrootBritannië definitief alle landen, waarover het verschil liep, afgestaan. Portugal verkreeg slechts een territoor van 80.000 □ kilometers tusschen de Chiré en de Zumbo ').

10. Toebehoorende landen (Dépendances). Deze z.g.n. aanhangsels, dépendances, zijn landen of eilanden welke, hetzij geographisch, hetzij uit een politiek oogpunt, rechtens gerekend worden te behooren tot een ander land, eiland of eilandengroep. Zij kunnen aanleiding geven tot bedenkelijke geschillen. Bij het aangaan van tractaten in koloniaal gebied, vooral in archipels, is het daarom van zeer veel belang nauwkeurig de rechtsverhoudingen tusschen de landen of eilanden te kennen en zeer nauwkeurig te omschrijven met vermelding der namen.

1) Darcy, Les possessions portugaises de 1'Afrique du Sud. C. Faure, Le Conflit Anglo-partugais.

Sluiten