Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belang van de andere Staten, wanneer dat een algemeen belang en dus ook het zijne is.

Ken Staat kan zich echter aan de uitspraken van het volkenrecht alleen dan onttrekken, wanneer hij zóó machtig is, dat hfj zich om de overige Staten niet behoeft te bekreunen. Dat is echter nimmer absoluut het geval. Storing m de natuurlijke rechten en waarborgen der Staten werkt evenals storing in de natuur. Tijdelijk kan druk bestaan, uch zij veroorzaakt steeds spanning en uitbarsting, totdat net evenwicht is hersteld.

Zoodra de toeleg of de handelwijze van één machtigen Staat in het bevorderen van zijn eigenbelang een dreigend gevaar wordt voor het bestaan van anderen, dringt het deze tot maatregelen van zelfbehoud, hetzij door diplomatieke vertoogen en conferenties, hetzij door tractaten of coalities en ifdieiging om, met gezamenlijke macht, als recht of regel v°lkenrecht te doen erkennen, wat tot rustige ontwikkeling der volkeren onmisbaar is.

In dat voortdurend streven naar ontwikkeling, in dat waken ■\oor zelfbehoud spiegelt zich ook op het Statentooneel de strijd om het leven af, dien men in de gansche natuur aanschouwt en dan ook een natuurlijk recht is. De belangen der verschillende rechtslichamen komen daarbij uit den aard der zaak met elkander in strijd. Vandaar een proces tusschen partijen. In het privaat- en staatsrecht kan het voor eene rechtbank worden gebracht. In een volkenrechtelijk geschil, bij volkomen rechtsgelijkheid der Staten, die geen oppergezag ei ennen, is dit onmogelijk. Wanneer vruchteloos is beproefd e geschil op minnelijke wijze uit te maken, bemiddeling van ot eene scheidsrechterlijke uitspraak door buiten het geschil s aan e machten (arbitrage) niet is aangenomen of niet tot e oe heeft geleid, blijft aan partijen niets over dan 0111 door oorlog, dwang - de kracht der wapenen - het rechtsgeschil te beslechten.

2. Rechtsbegrip van oorlog en oorlogspartijen. Oorlog is, \olgens liet volkenrecht, de handeling van een Staat,

Sluiten