Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als regel geldt echter, dat ook de onbeschaafde Staat als oorlogspartij is te beschouwen en de regelen van het oorlogsrecht in den oorlog met hem zooveel mogelijk moeten worden opgevolgd.

Vrijbuiters en roovers zijn nimmer oorlogspartij, al mochten zij als krijgsmacht zijn georganiseerd. Tegen hen wordt geen oorlog gevoerd, slechts staatsrechtelijke jurisprudentie uitgeoefend.

3. Het toekennen van de hoedanigheid van oorlogvoerende aan opstandelingen. Het tegenwoordig volkenrecht is geneigd ook eene partij, die in opstand, doch feitelijk als krijgsmacht onder een bepaald hoofd en met een administratief gezag, georganiseerd is en de vrijscharen die haar bijstaan, ongeacht zij geen zelfstandig volk uitmaakt en door geen erkenden Staat is gemachtigd, als oorlogspartij te beschouwen en te behandelen, wanneer zij aan eenige aangenomen voorwaarden voldoet.

Het zal altijd moeilijk uit te maken zijn wanneer aan een in opstand verkeerende partij de hoedanigheid van oorlogspartij door een Staat die buiten het geschil is, kan en behoort te worden toegekend.

Die erkenning heeft gewichtige gevolgen. Zulk eene erkende oorlogspartij zal gemakkelijker slagen in het sluiten eener geldleening dan anders; bij haar kunnen officieel officieren van vreemde legers in missie worden gezonden, evenzeer de afdeelingen van het Roode Kruis. De strijd tegen haar wordt een oorlog, en daardoor worden de andere Staten onzijdigen, tegen wie beide partijen het recht van visitatie en van blokkade kunnen uitoefenen.

Het „ Institut de droit international" heeft de zaak in studie. Door eene Commissie van haar is het volgende voorgesteld :

Derde Mogendheden kunnen aan een partij, die in opstand is, de hoedanigheid van oorlogvoerende niet toekennen:

1°. indien deze niet heeft verkregen een territoriaal liestaan,

Sluiten