Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ItSfertttrf00' "et beZi' ™

2"' mat* w8,' d8 6'ementen heeft TCre»"iga van een regelf 'esl"ul'> dat feitelijk- over dat gedeelte van liet

ssrde reci"en uitoefe,,t die tot 'e

S"' "êdisdnlfnéel ff h!""' Tm <l00r ^organiseerde en „eaiscipjineerde troepen wordt gevoerd-

■ z St ™ rr.reen i>oi"iek ;'°ei'

a n ('e bestreden regeering;

° ' gebruik'enT ^ ^ J® bereiken' de oorlogswetten en ö blinken \an de beschaafde natiën niet toepast.

berusten'op Tt^eTm ^fe\toeUch^ W Cuba diP ' ,oi J tweeden opstand van

guers' wilden H v 8 de 0vereenko™t van Cama-

hSilefd v» !'eenigde Staten ™n Noord-Amerika de

verleenen orrTd ^ 0?rl°gVoerende aa11 de opstandelingen niet ^ enen, omdat deze niet in het bezit waren van een

X-ri;waar«*ge2ag o z

zemen giond weigerde, in 1893, de President Cl e vel and wn die Republiek in onderhandeling te treden met den

vaTdè^looÏtefmiraal Mell°' diemethet motste gedeelte

staande dl,. Tt ^ regeering was «Pgestaan, niettegenstaande deze sedert zes maanden de strijdkrachten van Brazilië met goeden uitslag bestreed.

Wat het tweede punt betreft verklaarde President Grant der ^ ereemgde Staten, den 6de» December 1869 aan het Congres dat de Cubaansche opstandelingen niet eL genoegzame staatkundige organisatie hadden om als oorlogvoerende te kunnen erkend worden, terwijl Davis in eene memorie elke aan het scheidsgericht van Genève in de Alabama' quaestie den 15^., December 1871 werd overgelegd, er Enge

vei"wijt van raaakte dat het te vroeg aan de econfedereerde Staten de hoedanigheid van oorlogvoerende

had toegekend omdat deze „og „iet als zee-moge^S zon<ier priisgericht-zeifs

Sluiten