Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op te nemen. Deze gaven toen aan den Spaanschen Gouverneur, Generaal Macias, te kennen dat zij eene onzijdige zone zouden instellen tusschen twee eilandpunten, Bayamo en Rio-Piedras en dat zij zich met de hunnen in geval van bombardement in die neutrale zóne zouden begeven '). Door het staken van de vijandelijkheden kwam dit besluit niet tot uitvoering 2).

Zoo het geen belemmering bracht in de oorlogsoperatiën, is er ook niets tegen. In elk geval zou daarom de toestemming van de ter plaatse bevelvoerende chefs der beide oorlogspartijen zijn gevorderd.

Bij het beleg van Ladysmith (1900) werd op verzoek van Generaal White, de Engelsche bevelhebber, in naam der menschelijkheid gedaan, een stuk grond, als neutraal, buiten de bebouwde kom, door eene commissie bestaande uit Engelsche officieren en officieren van de Zuid-Afrikaansche Republiek, afgebakend, ten einde daarop het Engelsche hospitaal, vrij van bombardement te plaatsen.

5. Oorlogsrecht. Tijdens den oorlog verkeeren krijgvoerende Staten tegenover elkander in abnormalen rechtstoestand. Zonder recht, geheel buiten het recht staan, is echter zelfs dan niet mogelijk. Het oorlogsrecht treedt derhalve, om de ontstane leemte eenigermate aan te vullen, als noodrecht op.

Naarmate de Europeesche volken in beschaving toenamen ontstond de behoefte om het verlies van menschenlevens en bezittingen, zoovel slechts met het doel van den oorlog is overeen te brengen, te beperken en alle onnoodige kwellingen te voorkomen.

Aan die zucht om de nadeelen van den krijg zooveel doenlijk te beperken, hebben de thans door de beschaafde volken gehuldigde beginselen, regelen en gebruiken voor den oorlog hun ontstaan te danken, wier geheel gewoonlijk het oorlogsrecht wordt genoemd, waaraan de strijd voerende partyen zich,

1) Zie de „ Temp*" van 9 Aug. 1898.

2) Revue generale du droit intern, public. 1898. p. 752.

Sluiten