Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de overwonnenen vergiffenis schenken, indien zij niet, door het schenden van het oorlogsrecht, genade hebben verbeurd.

De overwonnenen werden in die tijden met uiterste gestrengheid behandeld. Alle bezittingen des vijands werden verbeurd verklaard; niets werd gespaard. „De overwinning ontwijdt zelfs de heiligste voorwerpen des vijands," was regel. Alle gevangenen, wien het leven was gelaten, werden slaaf gemaakt; de overwonnen Koningen en veldheeren, bij de triumfale intochten, achter den zegewagen des overwinnaars gekluisterd, meegevoerd en aan den spot der joelende volksmenigte blootgesteld.

De Israëlieten beschouwden zich als het door God bij uitnemendheid uitverkoren volk. Mozes' wetten verboden zelfs den omgang met de Heidenen. In hun oorlog met dezen waren zij onmeedoogend en voerden een verdelgingsoorlog, waarbij zelfs vrouwen en kinderen moesten worden omgebracht.

Het eene volk uit een oogpunt van hoogere beschaving, het andere uit heerschzucht, het derde uit een godsdienstig beginsel, duldde en erkende naast den eigen Staat geen anderen Staat met gelijke rechten, waarmede op gelijken voet gemeenschap kon gehouden worden. In die tijden werden alle middelen , die voor de hand lagen, tot den strijd gebezigd en waren zij alle geoorloofd. Steeds had een oorlog een verdelgingskarakter. De landstreek, waar krijg werd gevoerd, werd verwoest, de gevangenen werden omgebracht of tot slaven gemaakt, veeltijds het geheele volk uitgeroeid.

Het Christendom en, gedurende de middeleeuwen, de ridderlijke denkbeelden der edelen in Zuid-en West-Europa, brachten het eerst matiging in de gruwelen van den krijg, terwijl het vrijheids- en rechtsbewustzijn der Germanen, die ook in andere Staten de rechten erkenden, welke zij zelf op prijs stelden, minder door hun machtsontwikkeling naar buiten of invloed van beschaving, dan door het contact met andere volksstammen, op deze werd overgedragen en algemeen veld won.

De roofridders in de Duitsche burchten en bergsloten en het lang vastgehouden stelsel van samenstelling der legers uit aangeworven huurbenden van op buit beluste en geweten-

Sluiten