Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pelijken toestand van Europa, of de bijzondere veiligheid van een naburigen Staat, in gevaar te brengen.

De Staten, welke zich tot taak stelden zoodanig in te grijpen, bleken echter omtrent het beginsel van deze interventie zei ven oneens te zijn.

(Zoo in 1820, bij de omwenteling van Napels, in 1822, omtrent de bepalingen van het Congres van Verona.)

Zoodra inmenging van vreemd gezag de Amerikaansche Koloniën van Spanje betrof, kantte zich daartegen op de meest stellige wijze de Republiek der Vereenigde Staten. Deze had de leer van zijn President Monroë, in diens Boodschap van 2 December 1823 blootgelegd, aangenomen, volgens welke Amerika zich van de politiek van Europa volkomen geïsoleerd moet houden. Zij verklaarde elke poging van de Verbonden Mogendheden van Europa, om op het vasteland van Amerika hun politiek in te voeren, gevaarlijk voor den vrede en hare veiligheid en dus elke interventie, die tot doel had Staten te onderdrukken of hun lot te controleeren, waarvan de onafhankelijkheid door de Vereenigde Staten was erkend, als eene tegen haar gerichte vijandelijke manifestatie te zullen beschouwen. In Amerikaansche aangelegenheden duldde zij, onder geen voorwendsel, vreemde inmenging.

Gewapende interventie, in 1826, door Engeland, in erfopvolgensgeschil tusschen Portugal en Spanje. Verbond in 1827 te Londen gesloten, tusschen Engeland. Frankrijk en Rusland tot gezamenlijke interventie in de zaken van Griekenland, om de Christenbevolking van dat land tegen de godsdienstige vérvolging en de onderdrukking der dweepzieke Turken te beschermen, volgens het beginsel door Mackintosh gesteld: ..Alle rechten, die een volk voor zich zelf kan verdedigen, kan het, zoo het tot interventie is geroepen, ook steunen in het belang van een ander volk."

In 1830, toen de Belgische gewesten tegen de regeering van Koning Willem I in opstand kwamen, bleef de waarborgende interventie achterwege, doch kwamen eindelijk, op verzoek van dien Koning, te Londen de afgevaardigden van de vijf Groote Mogendheden bijeen. In het protocol der Conferentie van 20 December verklaarden deze o. a. dat de vereeniging van België met Holland geschied was om het juist evenwicht in Europa te vestigen en een algemeenen vrede te waarborgen. De gebeurte-

Sluiten