Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1897 zond eerst Griekenland twee pantserschepen naar Kieta, teneinde in het geschil tusschen de Mahomedaansche en de Christenbevolking tusschenbeide te komen of, zooals de Minister van Buitenlandsche Zaken Delyannis zich uitdrukte , .. om de door het vuur en het zwaard der Muzelmannen bedreigde bevolking te redden Later zonden de Groote Mogendheden een eskader, ten einde te intervenieeren tusschen Griekenland en Turkije.

De gebeurtenissen, die tot den tegenwoordigen volkenrechtelijken toestand van Europa hebben geleid, brachten op het gebied van het recht weinig nieuwe gezichtspunten, wel eenige opgeworpen beginselen, als dat der nationaliteiten, om welke het heette dat Napoleon III zich in 1859, onder de leuze van „Italië vrij tot aan de Adriatische Zee," zich in den strijd tusschen Sardinië en Oostenrijk mengde, en dat dei z.g.n. vrije volksstemming, toegepast bij de aanhechting bij 1" rank rijk van een gedeelte van Savoie en Nizza, na den vrede van Villafranca.

Voor Pruisen, dat, tijdens dien oorlog, zich gereed had gemaakt om Duitschlands rechten te verdedigen, wanneer die dooi Frankrijk mochten worden geschonden, scheen de tijd gekomen om het beginsel der Duitsche nationaliteit op den voorgrond te doen treden, ten einde daarna de hegemonie o\ei Duitschland te verwerven en de Duitsche eenheid tot stand te brengen.

Oostenrijk, als Groote Mogendheid, door Pruisen betrokken in den Deenschen oorlog van 1864, om Duitsche nationaliteitsbelangen aangegaan, was weldra, in 1866, met dien Staat in den strijd om de hegemonie gewikkeld, waarin het, door de met snelheid overal toegebrachte slagen van het op volle kracht toegeruste Pruisen, volkomen het onderspit delfde en bij het vredesverdrag van Praag, den 3<le» Augustus 1866, genoodzaakt werd zijne Duitsche bondsrechten op te geven.

In het onverholen verlangen van Frankrijk, om zich niet door het machtiger geworden Pruisen te laten overvleugelen, in diens mislukte pogingen om Luxemburg bij minnelijke schikking aan zijn gebied te hechten - welke o. a. tot eene in 1867 bij het Londensche tractaat gewaarborgde neutraliteits-

Sluiten