Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaring van dat Groothertogdom hebben geleid, - en eindelijk in de hem door minder geslepen Staatslieden gedane openingen, om zich ten koste van België uit te breiden, \ond Graaf von Bismarck, Duitschland's uitstekende Bondskanselier, aanleiding om de Zuid-Duitsche Staten over te halen, voor het geval van oorlog tegen een niet-Duitschen Souverein, vereenigd voor de rechten en belangen van het gemeenschappelijk vaderland te strijden.

Toen dan ook de lang verwachte reuzenstrijd in 1870 tusschen Frankrijk en Pruisen met diens Bondgenooten plotseling uitbrak, stond geheel Duitschland geschaard rondom den Piuisischen Koning, die, - nog vóór de oorlog eindigde - den Igden Januari 1871, te Versailles, tot Keizer van het Duitsche

Rijk werd gehuldigd.

Bijna gelijktijdig met de Duitsche was ook de Italiaansche eenheid tot stand gekomen. In Rome had de Paus sedert langen tijd zijn wereldlijk gezag slechts door vreemde bajonetten kunnen handhaven. Zoodra Frankrijk gedwongen was zijne troepen uit Rome te nemen, zonk de Pauselijke zetel ineen en werd de beroemde wereldstad de hoofdstad van liet

thans vereende Italië.

Met het herstel van het Duitsche Keizerrijk, dat door de bij het vredestractaat in 1871 te Frankfort bekrachtigde toevoeging van den Elzas en Duitsch-Lotharingen met Metz, door de groote vlucht, welke handel, scheepvaart en nijverheid sedert hebben verkregen en door zijn krachtig inwendig bestuur, machtiger is dan ooit, is het staatkundig tijdpeik ingetreden, waarin wij leven.

Twee uit een internationaal rechtsoogpunt hoogstbelangrijke feiten hebben sedert plaats gehad. Het eerste is de stelling, die een der Oostersche Staten, Japan, zich onder de beschaafde natiën heeft weten te veroveren, het andere is de Vredesconferentie, welke in den zomer van 1899 te s Gravenhage is gehouden.

Tijdens den oorlog van 18<O nam Japan voor het eeist openlijk deel aan de handelingen der moderne maatschappij, door in Augustus van dat jaar eene neutraliteitsvei klaring

Sluiten