Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. De Conventie van Genève van den Augustus 1864, voor de verbeterhui van het lot der gewonde krijgslieden in de legers te velde. Reeds in de vorige eeuw regelden een aantal tractaten en cartels de behandeling en uitwisseling van krijgsgevangenen; drie andere tractaten en een project strekten om het lot der gewonden te verzekeren:

a. het verdrag van Aschaffenburg van 27 Juni 1743, na den veldslag van Dettingen gesloten, tusschen de opperbevelhebbers van het Pragmatieke en van het Fransche leger, den Generaal von Stair en den Maarschalk de No ai lies, tot wederzijdsche bescherming van gewonden en hospitalen;

b. het tractaat, den 6den Februari 1759, te Sluis, in StaatsVlaanderen, tusschen Frankrijk en Engeland gesloten, regelende de zorg voor de zieken en gewonden en hun verplegers;

c. de conventie van Brandenburg van 7 September 1759, tusschen Frederik den Groote en Lodewijk XV op de grondslagen van het Sluiser-tractaat;

(7. het voorstel in 1800 door den beroemden Franschen legerarts Percy aan de Generaals Mor eau en Kray gezonden, tot onschendbaarverklaring van hospitalen en om de zorg voor de gewonden te regelen.

Deze tractaten hadden een voorbijgaand karakter; het daarin neergelegd humaniteits-begrip schijnt in het revolutietijdperk en de Napoleontische oorlogen verloren te zijn gegaan.

De algemeene belangstelling in het lot der gewonden, opgewekt door Henri Dunant, uit Zwitserland, die als tourist in 1859 de slagvelden van Italië had bezocht en in zijn in 1862 uitgekomen geschrift: TJn souvenir de Solferino, eene aangrijpende schildering gaf van de ellende der gewonden op slagvelden en in hospitalen, gaf aanleiding dat te Genève, op initiatief van den heer Gustave Moynier, door zestien Staten, waaronder Nederland, den 228,en Augustus 1864 te Genève de merkwaardige conventie werd gesloten, tot welke later meest alle andere Rijken toetraden en die dus een bestanddeel uitmaakt van het positief oorlogsrecht.

c. De Verklaring den ^ ~ 1868 te St.-Petersburg geteekend, nopens de afschaffing van het gebruik te velcle van ontplofbare kogels (Zie later). Op voorstel van het Russische kabinet

Sluiten