Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voornemen bestond de Brusselsche Conferentie door eene andere te St.-Petersburg te doen volgen. Daar zouden de aangenomen artikelen worden bekrachtigd.

Het tweede Congres bleef lang achterwege door het wantrouwen van de bevolkingen der kleine Staten, gevoed door gebrekkige kennis der toestanden, welke ook het voorwendsel werd voor de politiek van onthouding, die het op Rusland naijverige Engeland aannam. „ Het zal zich niet leenen tot eenige overeenkomst, waarvan het gevolg zou zijn de aanvallende oorlogen gemakkelijk te maken en den vaderlandslievenden weerstand van een overheerd volk te verlammen." ') Deze reden werd opgegeven om aan Ruslands Keizer niet het politiek succes te laten, dat deze door de bekrachtiging zou hebben behaald. Toen Rusland later zelf, ten gevolge van de Öostersche quaestie, in ernstige moeilijkheden werd gewikkeld: uitwendig door zware verliezen, inwendig door het drijven der Pan-Slavisten en de beroeringen der Nihilisten, door wier misdadige hand de Keizer van Rusland eindelijk zelf viel, geraakte het tractaat nog meer op den achtergrond. Rustige tijden, kalme gemoederen en onbevooroordeelde hoofden zijn voor zulk een arbeid onmisbaar.

e. Be Vredesconferentie van 's-Gravenhage, van 18 Mei tot 29 Juli 1899. Den 12<le» Augustus 1898 werd door den Russischen Minister van Buitenlandsche Zaken, Graaf Mouravief f, aan alle regeeringen, waarbij diens Keizer was vertegenwoordigd, een Boodschap verzonden, waarbij hij er op wees dat, om den vrede te bewaren, de legers en vloten op tot dusverre ongekende wijze werden uitgebreid, zoodat het voortdurend stijgen der finantieele lasten, welke de volkeren te verdragen kregen, noodwendig tot eene uitbarsting moest leiden.

Daarom werd aan die verschillende Staten, op last des Keizers, voorgesteld eene Conferentie te houden, ten einde aan die aanhoudende wapeningen eene grens te stellen en naar

1) Depêche van Lord Derby van 20 Januari 1875 aan Lord Loftus. Engelscli Ambassadeur te St.-Petersburg.

Sluiten