Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zooveel mogelijk voorkomen van den oorlog vastgelegd.

De Conferentie van Brussel in 1874 had slechts een voorbereidend, wetenschappelijk, technisch karakter; de gedelegeerden hadden dan ook geen recht om namens hunne regeeringen te teekenen; de Conferentie van 's-Gravenhage daarentegen had een diplomatiek, een vaststellend, beslissend karakter. De gedelegeerden daarbij der verschillende Staten waren dan ook, behalve de uitsluitend technische, gevolmachtigde gedelegeerden, met recht om, namens hunne regeeringen, de aangenomen conventies en verklaringen te onderteekenen. Gevolmachtigde gedelegeerden voor Nederland daarbij waren: Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek, Mr. T. M. C. Asser, Mr. E. N. Rahusen en schrijver dezes; technisch gedelegeerde de Kapitein ter Zee Tadema.

Op deze Vredes-conferentie zijn drie verdragen tot stand gekomen, nm,:

1". het Verdrag tot vreedzame regeling van internationale geschillen (Convent ion pour le reglement pacifique des conflits internationaux);

Dit werd geteekend door: V. S. van Amerika (met voorbehoud), België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Groot-Britannië, Italië, Luxemburg, V. S. van Mexico, Montenegro, Nederland, Oostenrijk-Hongarije,. Perzië, Portugal, Rumenië (met voorbehoud), Rusland, Servië (met voorbehoud), Siam, Spanje, Zweden en Noorwegen.

2°. het Verdrag betreffende de wetten en gebruiken in den oorlog te land (Convention concernant les lois et coutume» de la gnerre sur terre);

Dit werd geteekend door België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Groot-Britannië, Italië, Luxemburg, V. S. van Mexico, Montenegro, Nederland, OostenrijkHongarije, Perzië, Portugal, Rumenië, Rusland, Serviët Siam, Spanje, Zweden en Noorwegen.

3U. het Verdrag omtrent het toepassen van de beginselen der Conventie van Genève, van 22 Augustus 1864, op den oorlog ter zee (Convention pour l'adaptation a la gnerre

Sluiten