Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Instituut, met een bepaald aantal leden en associés, gekozen uit hen, wier kennis nuttig vooi deze instelling is geweest (leden) of kan zijn (associés), is eene uitsluitend wetenschappelijke vereeniging, zonder officieel karakter.

Het is zeer onderscheiden van de in 18 < 3 te New-York gevormde Association pour la réforme et la codification du droit

den aens, welke niet zoozeer een wetenschappelijk als een politiek

en sociaal doel beoogt, en daartoe middelen als congressen enz. aanwendt, terwijl ieder lid van de associatie kan worden. Het Instituut beoogt voornamelijk den vooruitgang van het internationaal recht te bevorderen door te trachten het orgaan te worden van het rechtsgevoel der beschaafde wereld*, zijne hulp te verleenen aan elke ernstige poging tot geleidelijke codificatie van het internationaal recht; mede te werken, binnen de grenzen zijner bevoegdheid, tot behoud van vrede en door alle middelen de beginselen van recht en humaniteit te doen zegevieren, welke de onderlinge betrekking der volken beheersehen. Het oefent op het oorlogsrecht invloed uit door zijn werken: de Jaarboeken (Annuaires) en de Rente de droit international, alsmede door die der leden in de commissiën. Zes van zijn leden waren in 1899 gedelegeerd door hunne regeeringen ter Vredesconferentie.

In 1877. na het bekend worden der wreedheden in den Russisch-Turkschen oorlog, richtte het Instituut een krachtig Appel clxix beWgérants et tt let pvesse, waarbij, in koit bestek, de voornaamste oorlogswetten, ontleend aan conventies en aan de Brusselsche Conferentie, in herinnering werden gebracht. Voorts werd in dat jaar door eene commissie, waartoe ook schrijver dezes behoorde, de handleiding samengesteld, tot opschrift voerende: Les lois de la guerre sur tem. Manuel publie par l'Institut de droit international.

g. De Handleidingen nopens de oorlogsgebruiken in den oorlog te land.

Het eerst van alle Staten heeft Nederland de kennis van het oorlogsrecht voor alle officieren van het leger verplichtend gesteld, daar in 1872 door den Minister van Oorlog is gelast, dat het werk toen door schrijver dezes over het oorlogsrecht uitgegeven en de beknopte handleiding daarnaar beweikt, bij de wetenschappelijke bijeenkomsten der officieren moesten worden behandeld. In Frankrijk is eenige jaren later, vanwege de regeering, uitgekomen de: Manuel de droit international a l'usaye des officiers de l'armée de terre. Ouvrage autorisê pour les écoles militaires. Ook in Rusland is soortgelijk voorschrift of handleiding, in 1877 vervaardigd door Graaf' Kamarowski, door de regeering uitgegeven. In Japan gaf de Minister van Oorlog 23 April 1887, een gedetailleerden leidraad aan de verschillende

Sluiten