Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kornsen van het leger omtrent de Conventie van Genève, met last dat ieder militair ze moet kennen en zich c. q daarnaar gedragen.

Het Institut ile droit international, gevoelende het gemis 1 de meeste legers van voorschriften voor de toepassing van het oorlogsrecht, besloot zich tot de verschillende regeenngen te wenden en den wensch te doen kennen, dat zij de _ oor logs regelen der beschaafde volken aan hunne militaire onderdanen bekend zouden maken, en dat verzoek te docm vagraeld ^aan van pene handleiding, welke, met zorg beweikt, 111 1N3U te Oxford vastgesteld en, in datzelfde jaar, aan de verschillende

le1)ezenhandMdingenÖhebben veel nut gesticht. Door haar zijn de regelen van het oorlogsrecht en de oorlogsgebruiken meei algemeen bekend geworden en verkreeg dit gehoori erechi vateren bodem en tijd om zich te kunnen ontwikkelen tot een conventioneel recht, vastgelegd op de Vredesconferentie te 's-Gravenhage. Deze handleidingen behouden hare waarde echtei niet alleen als historisch stuk om de ontw^ oorlogsrecht te leeren kennen en daardoor een beter, helderder begrip te verkrijgen van den zin en den omvang van het than bepaalde maar ook omdat men op verschillende punten nog niet zóó ver is kunnen komen om de uiteenloopende meeningen de beschaafde wereld tot elkander te brengen en, zoodanige eenstemmigheid te verkrijgen dat men bereid is bevonden zich contractueel jegens elkander te verbinden Voo die nog met conventioneel aangenomen beginselen moeten J dM ooknog bij de bedoelde handleidingen te rade gaan om het gewoonterecnt ter zake te leeren kennen.

9. Strijd tegen volken- en oorlogsrecht. Het bestaan van een volkenrecht wordt door sommigen ontkend, door anderen in twijfel getrokken, vooral door hen, die het natuurrecht verwerpen en slechts een Goddelijk recht als oorsprong, soms zelfs eene rechtsopenbaring aannemen.

Zij, die het bestaan van het volkenrecht op andere gronden in twijfel trekken, voeren aan, dat de beginselen van dat recht geen verbindende kracht bezitten, voor zoover zij niet steunen op tractaten, en dat het volkenrecht de bescherming mist, die voor het eerbiedigen en toepassen zijner regelen

moet waken. .

Het kan niet worden ontkend dat de wereldgebeui tenissen

tegenwoordig hen schijnen gelijk te geven , die beweren dat

ieder zooveel recht heeft als hij macht bezit.

Waar de Staats-Secretaris van de Zuid-Afrikaansche Repu-

Sluiten