Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontegenzeggelijk is er grond voor zulk beweren, maar men gaat te ver door, wegens de schending nu en dan, het bestaan van het oorlogsrecht in twijfel te trekken. „Niet altijd,' zegt Heffter, „draagt het recht met zich de bekrachtiging, die het beschermt en het op eene beslissende wijze doet optreden, naast dit verplichtend recht bestaat nog een vrij recht, dat de individuen zelf moeten beschermen om het voor elkander te bewaren." Dat moet, in het belang der ingezetenen, in dat der krijgstucht en in dat van hen, die tot de legers behooren, vooral geschieden met de beginselen, volgens welke de beschaafde natiën oorlogvoeren. Het is trouwens nog nimmer voorgekomen, dat een Staat verklaard heeft zich niet aan de regels van het oorlogsrecht te zullen onderwerpen. Deed hij het, hij zou zich aan représailles en aan de vijandschap van

andere volken blootstellen ').

Wij hebben bovendien gezien, dat vele van die beginselen thans reeds nagenoeg wettelijke rechtskracht hebben \ erkiegen. Er zijn verschillende tractaten gesloten, die, zoolang zij niet zijn opgezegd, voor de contractanten verbindend zijn.

De rechtsboeken der geleerden moeten mede in rekening worden gebracht. (Zie de opgave aan het slot.) Zij hebben wel in geenen deele, in den omvang van de wetboeken, die door de Staatsmachten zijn uitgegeven, verbindende kracht, doch bezitten die tocli in zóóverre als in beschaafde Rijken ook aan de wetenschap autoriteit wordt toegekend. Voor de gevallen dat eene codificatie ontbreekt, heeft het gevoelen van de mannen der wetenschap gezag.

Wanneer de voornaamste schrijvers — zegt Kent — het eens ziin omtrent een beginsel, zal het vermoeden voor het rechtmatige van het beginsel zoodanige kracht hebben, dat het niet zal kunnen worden geschonden dan door eene natie, die met wet en rechtvaardigheid speelt 2).

Om het bestaan van het oorlogsrecht te ontkennen is soms verschil van gevoelen omtrent beginselen aangevoerd, en wezen anderen op voorbeelden van schending. Is er — mag

li Wheaton, Eléments du droit international, t. I, p. 8. 2) Calvo, I. 1>. 10S.

Sluiten