Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men vragen - ter wereld iets, waarover ieder het eens is; bestaat er geen burgerlijk recht omdat er, blijkens de cassatieprocessen, bijkans geen rechtsregel is, zonder verschil van uitlegging, en mag het bestaan van het strafrecht worden ontkend, omdat toch altijd wordt voortgegaan met moorden en stelen, vele misdaden niet bewezen kunnen worden, en menig misdadiger straffeloos .blijft?

Wanneer de Veldmaarschalk von Moltke in zijn brief van 11 December 1880 aan Dr. Bluntschli zegt: „Het is een sedert onheugelijke tijden algemeen erkend oorlogsgebruik. dat men op een parlementair niet moet vuren; toch hebben wij dien regel herhaaldelijk in den laatsten veldtocht zien si henden, dan is dat een bewijs niet tegen maar voor het bestaan van den regel, van het recht. Men klaagt over misbiuiken, zonder te bedenken dat van misbruik geen sprake kan zijn als er geen recht bestaat. In vollen vredestijd, bij de meestbeschaafde volken, gaat er geen dag voorbij, dat niet eene wet geschonden, niet een ergerlijk feit gepleegd, niet een misbruik geconstateerd kan worden, hoe wil men dit dan in oorlogstijd voorkomen?

In den laatsten Duitsch-Franschen oorlog zijn de beginselen van het oorlogsrecht door beide partijen herhaaldelijk tot staving van haar beweren aangevoerd, door von Bismarck o. a. in zijne depêche van 9 Januari 1871 aan de vertegen■ttoordigeis \an Duitschland, bij de Vreemde Mogendheden.

Niemand heeft toen het bestaan van het recht ontkend, al bestond ook veelmaals een zeer uiteenloopend gevoelen omtrent de toepassing. Waar over schending klachten werden ingebracht, zijn ze nimmer met eene niet-ontvankelijkverklaring teruggewezen; integendeel, de grootste staatslieden en oorlogsmannen hebben op het toppunt van hunne grootheid en macht, zich gehaast de klachten te wederleggen, rechtsautoriteiten aan te halen, soms een onderzoek te bevelen.

10. Oorlogsnoodzaak en moraal. Er bestaat verband tusschen volkenrecht, politiek en zedenleer.

De Staat is in het volkenrecht, wat de individu is in het

Sluiten