Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als rechtvaardige oorzaken tot oorlog worden gewoonlijk slechts aangemerkt:

eene grove beleediging het volk, niet het duidelijk doel om te beleedigen, aangedaan;

eene ei listige rechtsverkrachting of eene inbezitneming met geweld, welke de Staat, die de wapens opvat, heeft ondergaan of waarmede deze op gevaarlijke wijze wordt bedreigd;

jn B,^: hd® f ileJsche oorlog, waarbij MariaTheresia trachtte ' ƒ' a worden hersteld van Silezië, haar door F re¬

der ik den Groote, zonder vorm van proces ontnomen.

eene belangrijke gebeurtenis, die de veiligheid van de andere Staten of de algemeene orde en rust in gevaar brengt;

Bijv.: de gevangenneming van Lodewijk XVI met zijne Gemalin (eene Oostenrijksche Prinses) en de revolutie in w^ïiw 'nTÏ • ,1'eigdeT,de andere Vorsten-staten aantesteken, oodog tö verklaren " gen°°Pt Werd™ FrankriJk d('»

De meest wettige reden tot oorlog is die, waartoe een vrij volk als laatste toevlucht overgaat, om zijne bedreigde onafhankelijkheid te handhaven en het grondgebied van den Staat te beveiligen.

vn?f'n,Uidr'AfrikaanSch? Re''ubliek' — overtuigd dat de roof-raid

van Dr. Jameson (die 80 December 1895 met 512 gewapenden, maxims en kanonnen, in vollen vrede, bij Pitsani de gienzen was overschreden en twee dagen later met zijn bende bij Doornkop werd gevangen genomen), gevolgd door herhaalde .Pogmgen om zich te mengen in het binnenlandsch )estuui, in strijd met de Londensche conventie van 1884 en ïfwireto .aanspraken vau Oroot-Britannie op suzérei-

nrhifrö ■ 11°1 w?lgerde de geschillen te onderwerpen aan arbitrage, duidelijk den toeleg verraadden zich op de een of

W{JZe meester te maken van de Republiek en zijn gouddaaim versterkt door het uit Engeland aanhoudend aanvoelen van troepen en munitie-voorraden, tot nabij hare fntenp6"'~ 111 October 1899 genoodzaakt, nietaftewachten

tnn v f ^ .n'Ue met ZIJ" kr'Jgstoerustingen geheel gereed

zou zijn ota haar met overmacht te kunnen verpletteren en

a''Wtra6e' de" 'tm V00r de 0l,afhln:

,QAaiï dlen oorlog werd deelgenomen door den Oranje-Vrijstaat kiachtens een defensief verbond gesloten tusschen de' beidé

Sluiten