Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringen zullen worden gehouden van afgevaardigden van christelijke Staten waarin de geschillen, die mochten ontstaan, beslist zouden worden door hen, die zeiven bij de beslissing geen belang hebben. (De Jure Belli ae Pacis. Boek II hoofdstuk XXIII.)

Gedurende het tijdperk der oorlogen van Lodewi)k XI v heeft Fénélon, de schrijver van den alom bekenden 7Wmaque, een welsprekend pleidooi geleverd voor het beginsel van scheidsrechterlijke uitspraak bij twisten tusschen vorsten, terwijl in 1713 de abt de St. Pier re een uitgewerkt plan ontwierp. gewijd aan de nagedachtenis van Koning Hendrik IV, dat ten 'doel had door eene nauwe aaneensluiting van staten den vrede bestendig te maken. Een Senaat bestaande uit vertegenwoordigers van alle landen zoude gevestigd worden in eene Europeesche stad, die tevens als volkomen neutrale plaats aan het bestuur dier vergadering zoude worden onderworpen. St. Pierre stelde daartoe voor de stad Utrecht, waar destijds het vredescongres vergaderd was. Soortgelijke plannen zijn in het laatst der achttiende eeuw nog geopperd door Bentham en Kant doch zij hebben bij de vorsten en staatslieden in dat tijdvak van omwentelingen en oorlogen geen steun gevonden.

Nadat het Weener Congres de staatkundige indeeling van het door de oorlogen van Napoleon zoozeer geschokte Europa had vastgesteld, hebben de groote mogendheden getracht door voortdurend onderling overleg den vrede in ons werelddeel te bewaren. Men vleide zich destijds dat het tijdperk der Europeesche oorlogen gesloten was, en inderdaad zijn zeer netelige Geschillen — men denke slechts aan de Turksch-Egyptische auaestie — in die dasren op vredelievende wijze beslecht, in het midden onzer eeuw is echter de Krimoorlog de verwachtingen der voorstanders van den bestendigen Europeesehen vrede komen verstoren. Die oorlog is gevolgd door eene reeks van oorlogen, die tusschen Frankrijk en Oostenrijk, tusschen de twee groote Duitsche mogendheden en Denemarken, tusschen Pruisen en Oostenrijk en eindelijk door den Fransch-Duitschen

>0\adat deze laatste oorlog geëindigd was, is de openbare meening zich wederom ernstig gaan bezighoudt met het zoeken naar middelen om den oorlog te voorkomen. Het in 18 ió opgerichte .. Institut de Droit International", eene vereemgnig van beoefenaars van het volkenrecht uit alle landen der beschaafde wereld, ontwierp in hare vergadering te 's-Gravenhage in_ltwo een reglement voor de internationale rechtspraak door scheidslieden Ook in de vertegenwoordigende vergadering van verschillende landen werd destijds de wenschelijkheid bepleit om bij voorkomende geschillen zich van het middel van arbitrage te bedienen; in het Engelsche Lagerhuis door Richard, in ae Italiaansche Kamer van Afgevaardigden door Mancini en in de Nederlandsche Tweede Kamer door de heeren van Eek en Bredius op 19 October 1878.

Sluiten